1xbet 2022‘ci Ilin Yekun­la­r­i­ni Vurur: Nəhəng Spon­sor­lu­qlar, Ulduz Səfir­lər Və Küt­lə­vi Aksi­ya­lar Kai̇m Az

-

1xbet‘in Yeni Il Aksi­yasın­da Audi Və Aho­ra Digər 1000 Hədi­y­yələr­dən Biri­ni Qazanın!

Con­tent

2022‘ci ildə şir­kə­tin spon­sor­luq port­fe­linə Team Natu­re, Tun­dra Esports, MiBR, OG Esports və bir çox digər brend­lər kimi məşhur kibe­r­id­man təşkil­at­ları əla­və olun­du. Hər bir əmək­daşlıq buk­me­kerə kibe­r­id­man həvəs­karl­arını eks­klü­ziv aksi­ya­ları ilə sevin­dir­mək üçün daha çox imkan­lar ver­ir.

 • Bun­dan əla­və, 1xBet daha bir best part­nyor – FK “Bar­ce­lo­na ilə pro­moya başlayıb.
 • Ümu­mi­lik­də, 1000‘dən çox hədi­y­yə var, buna görə də uğur üçün şans çox və çox yüksək­dir.
 • Möh­təşəm World Glass pro­mosu Qətər­də keçi­rilən dünya çem­pio­na­tı­na həsr olun­muş­dur.
 • “1xBet” isə Fede­ral Ver­gi Xid­mə­tin­dən müva­fiq lisen­zi­ya alma­dığın­dan say­tı blo­klanıb.

O, ilk olar­aq koma­ya düş­üb və daha son­rad­an vəfat edib. Qeyd edək ki, H. Karş­kov 2000-ci illərin son­un­da Roman Semi­oxin və Dmi­t­ri Kazorin­lə “1xBet” kon­tor­un­un əsasını qoyub. Karş­ko­vun boy illər ərz­in­də Kiprdə yaşa­dığı bil­di­ri­lir­di. “1xBet” isə Fede­ral Ver­gi Xid­mə­tin­dən müva­fiq lisen­zi­ya alma­dığın­dan say­tı blo­klanıb. 23 sen­tyabr 2012-ci ildən fəa­li­y­yə­tə başla­yan Media­news. az say­tı yaranışının 10 illiy­inə yeni dizayn və yeni funk­sio­nal­lı­q­la xid­mə­ti­niz­də­dir. Ümid edi­rik ki, etdiy­imiz yeni­li­klər izləyiciləri­mi­zin zöv­qünə uyğun ola­caq.

Bu Ölkə Rusi­yalı Idman­çıla­ra Qadağa Qoy­du

© 2019 YENİG­ÜND­ƏM — Bütün hüquqları qor­unur. Xəbər­lər isti­nad ver­il­mə­dən götürülə, qanuna zidd olar­aq kopy­a­l­a­na və baş­qa yer­də yayım­la­na bil­məz. Yeni il ərəfə­s­in­də olan mara­fon start götür­dü!

Bun­dan əla­və, 1xBet daha bir top part­nyor – FK “Bar­ce­lo­na ilə pro­moya başlayıb. Səkkiz mər­hələ plan­laş­dırılır, 1xbetaz2.com onlar­dan beşi 2023‘cü ildə tamam­la­na­caq. Müka­fat fonduna ən son kompü­ter tex­no­lo­gi­ya­ları və “blau­gra­nas” köynəkləri daxil­dir.

“city­net” Yeni Inter­net Say­tını Isti­fa­dəyə Ver­di

Ümu­mi­lik­də, 1000‘dən çox hədi­y­yə var, buna görə də uğur üçün şans çox və çox yüksək­dir. New Year’s Com­pe­ti­ti­on ‘da işti­rak etmək üçün — bu, buk­me­ke­rin yeni pro­mos­un­un adı­dır — siz ilk öncə bren­din veb-say­tın­da və ya pro­qramın­da aksi­ya səhifə­sinə keçmə­li­si­niz. Ora­da növ­bə­ti koman­danı seçə bilər­si­niz — elflər, qütb ayıları və ya qar adam­ları — onun bir his­sə­si olar­aq müka­f­at­lar üçün müba­ri­zə apa­ra­caqsınız. Vəzifə koman­danı­za finiş xət­tinə birin­ci çat­mağa kömək etmək­dir, çün­ki yekun yer nə qədər yüksək olsa, bir o qədər yaxşı müka­f­at­lar qaz­a­na bilər­si­niz. İrəl­iləmək üçün aksi­ya para­me­trlərinə müm­kün qədər çox mərc edin və xal toplayın.

 • Xüsu­silə, Inter­na­tio­nal Video gam­ing Awards təşki­la­t­çıları 1xBet‘i bir anda ele­ven kate­qo­ri­ya üzrə ən yaxşılar siya­hısı­na daxil etdilər.
 • Vəzifə koman­danı­za finiş xət­tinə birin­ci çat­mağa kömək etmək­dir, çün­ki yekun yer nə qədər yüksək olsa, bir u qədər yaxşı müka­f­at­lar qaz­a­na bilər­si­niz.
 • Hədi­y­yələrin siya­hısı­na nout­bu­klar, smart­fon­lar və digər məşhur qad­jet­lər daxil idi.
 • Moni­tor­inq qru­pları artıq ora­da çalış­mağa başlayıb.

Nə qədər çox xal var­sa, koman­danız finiş xət­tinə bir u qədər yaxın­dır. Müka­f­at­lar arasın­da ən yaxşı cihaz­lar, qad­jet­lər və daha çox şey­lər var.

Azər­bay­can­da Şəkər Tozu Bahalaşıb? – Yeni Qiymət­lər

O, dörd mər­hələ­də baş tutub və hər biri ten­nis dün­yasının ən mühüm hadisələrin­dən birinə həsr olunub. Aksi­yanın əsas müka­f­a­tı qəşəng idman avto­mo­bi­li KIA Stin­ger olub. Möh­təşəm World Cup pro­mosu Qətər­də keçi­rilən dünya çem­pio­na­tı­na həsr olun­muş­dur. Aksi­yanın diq­qət çəkən məqamı onun dünya çem­pi­onuna lay­iq əsas müka­f­a­tı – lüks avto­mo­bil The bent­ley idi. Həm­çi­nin bəzi ölkələr­də buk­me­ker dünya futbo­lun­un lider­lərin­dən olan PSJ ilə geniş­mi­qyas­lı pro­mosyon­lar keçi­rib. Aksi­ya üç mər­hələ­də keçi­ril­di və xoş­bəxt qali­bləri ən yaxşı brend­lərin ava­d­an­lı­qları ilə təmin etdi.

 • 1xBet-də Brand new Year’s race‘də işti­rak edin və ən yaxşı buk­me­ker əla hədi­y­yələr qazanın!
 • Media­news. az “Kommersant”a isti­na­dən xəbər ver­ir ki, 42 yaşlı Karş­kov sözü­ge­dən ölkəyə “chekh-up” müay­inə üçün yol­lanıb.
 • Ümid edi­rik ki, etdiy­imiz yeni­li­klər izləyiciləri­mi­zin zöv­qünə uyğun ola­caq.
 • 2022‘ci ildə şir­kə­tin spon­sor­luq port­fe­linə Team Spi­rit, Tun­dra Esports, MiBR, OG Esports və bir çox digər brend­lər kimi məşhur kibe­r­id­man təşkil­at­ları əla­və olun­du.
 • Dün­yanın ən böyük buk­me­ker şir­kət­lərin­dən biri üçün 2022‘ci il onun tari­xin­də ən uğur­lu illər­dən biri olmuş­dur.

1xBet tək­cə dün­ya­ca məşhur idman brend­lərinə dey­il, həm də yer­li klub və təşkil­at­la­ra spon­sor­luq edir. Buk­me­ker hes­ab edir ki, hər bir ayrı-ayrı ölkə­də nüfu­zu­n­un art­ması ilə yanaşı, şir­kə­tin bu regi­on­da idmanın inkişafı üçün məsu­li­y­yə­ti də artır. 1xBet kibe­r­id­manın inkişafı­na sər­mayə qoy­mağa davam edir. 2022‘ci ildə brend eyni anda bir neçə yüksək səvi­y­yə­li söv­dələşmələr edib və bu əsas xəbər­lər­dən birinə çevril­di.

Aygün Əli­ye­va: “xan­kən­di-laçın Yolund­akı Aksi­ya Döv­lət-qht Həm­rəy­liy­inin Mükəm­məl Nüm­unə­si­dir”

Pro­moya həm­çi­nin zəmanət­li hədi­y­yələr də daxil­dir. Belə­li­klə, bir təq­vim həf­tə­s­in­də qazan­dığınız hər 10 xal üçün siz a few dol­lar məbləğin­də pul­suz mərc bonu­su əldə edir­si­niz. 1xBet-də Brand new Year’s race‘də işti­rak edin və ən yaxşı buk­me­ker əla hədi­y­yələr qazanın! Dün­yanın ən böyük buk­me­ker şir­kət­lərin­dən biri üçün 2022‘ci il onun tari­xin­də ən uğur­lu illər­dən biri olmuş­dur. 2022‘ci ildə 1xBet eyni anda bir neçə dünya şöhrət­li fut­bol klub­larının, u cüm­lə­dən Fran­sa Liqa 1‑dən PSJ və Lil­lin spon­soru oldu. İndi hər iki koman­danın super ulduz­ları buk­me­ke­rin tanı­tım mate­ri­all­arın­da nümay­iş olun­urlar.

 • Bəl­kə növ­bə­ti şans­lı insan siz ola­caqsınız?
 • Hər kəs üçün fər­q­li­dir, lakin hədi­y­yə üçün qaçışla­ra və son tarixlərə əməl etmək cəhdləri dekabr ayın­da çox­ları üçün adi bir şeyə çevri­lir.
 • Tez­li­klə, 2023‘cü ilin yan­varın­da buk­me­ker  Audi avto­mo­bil­i­nin şans­lı sahib­inə çevriləcək qali­bi avi­di­ty edəcək.
 • Küt­lə­vi Snow Wins kam­pa­ni­yası 1xBet oyun­çu­ları­na 2022‘ci ilin qışının əsas idman təd­bi­rinə – Pekin Olim­pia­dası­na qoşul­maq və 160 müka­f­at­dan biri­ni qaz­an­maq şan­sı ver­di.
 • 1xBet‘ə qoşu­lun və eti­bar­lı buk­me­ker ilə yeni ilə qədəm qoy­un!

Qüsur­suz repu­tasi­ya, koman­da­ya fay­da ver­mək istəyi və yeni kub­o­klar qaz­an­maq arzu­su – bun­lar Dani Alve­sin 1xBet tərə­fin­dən yüksək qiymət­lən­di­rilən key­fi­y­yət­ləri­dir. Keçən il brend qumar oyun­ları sahə­s­in­də ən böyük bey­nəlx­alq müka­f­at­ların təsis­çiləri tərə­fin­dən tanınıb. Xüsu­silə, Inter­na­tio­nal Gam­ing Awards təşki­la­t­çıları 1xBet‘i bir anda 11 kate­qo­ri­ya üzrə ən yaxşılar siya­hısı­na daxil etdilər. Heç vaxt bir şir­kət bir müka­fat çər­çi­və­s­in­də bu qədər çox nomi­na­si­ya almamış­dı! Inter­na­tio­nal Gam­ing Awards qali­bləri 2023‘cü ildə elan olu­na­caq.

Bet 2022‘ci Ilin Yekun­la­r­i­ni Vurur: Nəhəng Spon­sor­lu­qlar, Ulduz Səfir­lər Və Küt­lə­vi Aksi­ya­lar

Ən əsası isə –  Brand new Year’s Race aksi­yası­dır. Tez­li­klə, 2023‘cü ilin yan­varın­da buk­me­ker  Audi avto­mo­bil­i­nin şans­lı sahib­inə çevriləcək qali­bi ani­ma­ti­on edəcək. 1xBet xəbər­lə­ri­ni izləy­in – buk­me­ke­rin aksi­ya­ları və hədi­y­yələri sizi qaz­an­mağa ruh­lan­dırır. Bəx­tə­vər­lərin hər biri­nin uğur üçün müx­tə­lif resept­ləri var idi – yal­nız 1xBet dəy­işməz qal­dı. Kimi­si “eks­press” mər­cləri seç­di, kimi­si sis­tem­lərə üstün­lük ver­di, kim­sə balom­pié mat­çlarının nəticələ­ri­ni təx­min etdi, kim­in­sə kri­ket­lə bəx­ti gət­ir­di.

Və tur­nir­lər tama­milə fər­q­li seçil­di – Çem­pion­lar Liqası oyun­ların­dan tut­muş Mek­si­ka Expan­si­on MX‘ə qədər. Bəl­kə növ­bə­ti şans­lı insan siz ola­caqsınız? 1xBet‘ə qoşu­lun və eti­bar­lı buk­me­ker ilə yeni ilə qədəm qoy­un! Dayaq-hərəkət sis­te­mi xəs­tə­li­kləri­nin müa­sir üsul­lar­la müa­licə­si

Son Twen­ty Five Ildə Ermə­nilərin Bas­dır­dığı 1 Mily­ond­an Çox Mina Və Part­la­mamış Hər­bi Sur­sat Zərər­siz­ləş­di­ri­lib

Moni­tor­inq qru­pları artıq ora­da çalış­mağa başlayıb.

 • Aksi­yanın əsas müka­f­a­tı qəşəng idman avto­mo­bi­li KIA Stin­ger olub.
 • Tanın­mış buk­me­ker 1xBet bu ari­an­ne Yeni il ərəfə­s­in­də olan yarışını təşkil etmək qər­arı­na gəl­di – ancaq vir­tu­al.
 • Həm­çi­nin bəzi ölkələr­də buk­me­ker dünya futbo­lun­un lider­lərin­dən olan PSJ ilə geniş­mi­qyas­lı pro­mosyon­lar keçi­rib.
 • 23 sen­tyabr 2012-ci ildən fəa­li­y­yə­tə başla­yan Media­news. az say­tı yaranışının 10 illiy­inə yeni dizayn və yeni funk­sio­nal­lı­q­la xid­mə­ti­niz­də­dir.

Rusi­ya­da qadağan olun­muş “1xBet” buk­mey­ker kon­tor­un­un təsis­çi­si Ser­gey Karş­kov İsv­eç­rədə dün­yasını dəy­işib. Media­news. az “Kommersant”a isti­na­dən xəbər ver­ir ki, 42 yaşlı Karş­kov sözü­ge­dən ölkəyə “chekh-up” müay­inə üçün yol­lanıb. MRT müay­inə zamanı Karş­ko­va vuru­lan mad­də onda all­er­gi­ya­ya səbəb olub.

Was­ser­stof­fi­on (nega­tiv) (fach­sprach­lich) Təhlü­kə­siz­lik Xid­mə­ti Vətən­daşla­ra Xəbər­dar­lıq Edib

Dün­ya­ca məşhur mərc müka­f­at­larının 1xBet‘ə diq­qə­ti bren­din inkişafı üçün düz­gün vek­tor seç­diyini və qarşısı­na yal­nız ən iddi­alı məqsəd­lər qoy­duğunu nümay­iş etdir­ir. 2022-ci ildə buk­me­ker bütün dün­ya­da min­lər­lə qali­bi sevin­dirən bir çox rezon­ans­lı pro­mo­lar keçir­dib. Küt­lə­vi Ice Wins kam­pa­ni­yası 1xBet oyun­çu­ları­na 2022‘ci ilin qışının əsas idman təd­bi­rinə – Pekin Olim­pia­dası­na qoşul­maq və 160 müka­f­at­dan biri­ni qaz­an­maq şan­sı ver­di. Hədi­y­yələrin siya­hısı­na nout­bu­klar, smart­fon­lar və digər məşhur qad­jet­lər daxil idi. “Böyük Dəbil­qə” tur­nir­lərinə həsr olun­muş pro­mo daha de uma iddi­alı olub.

 • 1xBet tək­cə dün­ya­ca məşhur idman brend­lərinə dey­il, həm də yer­li klub və təşkil­at­la­ra spon­sor­luq edir.
 • Ən səs-küylü söv­dələşmələr­dən biri də əfsanə­vi bra­zi­li­yalı fut­bol­çu Dani Alves­lə razılaş­ma olub.
 • Dani uzun­sürən kary­er­ası ərz­in­də fut­bol tari­xin­də ən çox titul qazanıb və yüz mily­on­lar­la insan üçün uğur sim­volu­na çevri­lib.
 • 2022‘ci ildə brend eyni anda bir neçə yüksək səvi­y­yə­li söv­dələşmələr edib və bu əsas xəbər­lər­dən birinə çevril­di.
 • Və tur­nir­lər tama­milə fər­q­li seçil­di – Çem­pion­lar Liqası oyun­ların­dan tut­muş Mek­si­ka Expan­si­on MX‘ə qədər.

Hər kəs üçün fər­q­li­dir, lakin hədi­y­yə üçün qaçışla­ra və son tarixlərə əməl etmək cəhdləri dekabr ayın­da çox­ları üçün adi bir şeyə çevri­lir. Tanın­mış buk­me­ker 1xBet bu elle Yeni il ərəfə­s­in­də olan yarışını təşkil etmək qər­arı­na gəl­di – ancaq vir­tu­al.

Seçkilər­dən Son­ra Anka­ranın Böl­gə­də Siyasə­ti Nə Kimi Dəy­işəcək? – Vi̇deo

On min­lər­lə oyun­çun­un işti­rak etdiyi ESL PRO GROUP 15 tur­ni­ri­nin ESL ilə bir­gə aksi­yasını xüsu­silə qeyd edi­rik. 2022‘ci ildə 1xBet‘in qlo­bal və yer­li səfir­ləri­nin sayı de uma artıb. Ən səs-küylü söv­dələşmələr­dən biri də əfsanə­vi bra­zi­li­yalı fut­bol­çu Dani Alves­lə razılaş­ma olub. Dani uzun­sürən kary­er­ası ərz­in­də fut­bol tari­xin­də ən çox titul qazanıb və yüz mily­on­lar­la insan üçün uğur sim­volu­na çevri­lib. Bütün nai­li­y­yət­lərinə bax­ma­yar­aq, Alves hər gün gər­gin məşq edir, əla formad­a­dır və gənc fut­bol­çu­lara nüm­unə­dir.

 • On min­lər­lə oyun­çun­un işti­rak etdiyi ESL PRO LITT­LE LEAGUE 15 tur­ni­ri­nin ESL ilə bir­gə aksi­yasını xüsu­silə qeyd edi­rik.
 • “Böyük Dəbil­qə” tur­nir­lərinə həsr olun­muş pro­mo daha weil iddi­alı olub.
 • Aksi­yanın diq­qət çəkən məqamı onun dünya çem­pi­onuna lay­iq əsas müka­f­a­tı – lüks avto­mo­bil Bent­ley idi.
 • Dün­ya­ca məşhur mərc müka­f­at­larının 1xBet‘ə diq­qə­ti bren­din inkişafı üçün düz­gün vek­tor seç­diyini və qarşısı­na yal­nız ən iddi­alı məqsəd­lər qoy­duğunu nümay­iş etdir­ir.
 • © 2019 YENİG­ÜND­ƏM — Bütün hüquqları qor­unur.
Category: