-

Jak wyjaś­ni­liś­my powyżej, wszyst­kie dostęp­ne gry Vul­kan Vegas są dostęp­ne za darmo, ale jako kasy­no online, stro­na jest nasta­wio­na na grę na prawd­zi­we pie­niąd­ze. Bonu­sy Vul­kan Vegas mogą być wykor­zysta­ne tyl­ko wte­dy, gdy grasz na prawd­zi­we pie­niąd­ze. Z ważną licen­c­ją i róż­no­rod­ną kolek­c­ją slo­tów, casi­no jest jed­nym z naj­leps­zych wyborów na ryn­ku hazar­du online. Bez wzglę­du na to, gdzie jes­teś z całe­go świa­ta, będ­zi­esz mógł kor­zystać z nas­zych usług na każ­dym urząd­ze­niu mobil­nym lub PC z aktywnym połąc­ze­niem inter­neto­wym.

 • Najl­epiej będ­zie, jeś­li skor­zyst­asz z cza­tu na żywo lub nas­ze­go nume­ru tele­fonu, aby uzys­kać natych­mi­as­to­wą odpo­wie­dź.
 • Taka licz­ba jest oczy­wiście bard­zo dobra, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że ist­nie­ją kasyna, któ­re mają tyl­ko 200 lub 400 gier.
 • Gra w kasyn­ie na żywo jest tak samo łat­wa, jak w innych grach na Vul­kan Vegas.
 • W ten sposób każ­dy kli­ent kasyna może za darmo sprawd­zić moż­li­wości lub styl auto­ma­tów do gry, gier kar­cianych.

Kasy­no jest włas­nością Bri­vio Limi­t­ed, a nas­ze pro­duk­ty kasyn­o­we online są dostęp­ne zarów­no w Ros­ji, jak i w Euro­pie. Posia­da­my licen­c­ję od Cura­cao, która jest stan­dardo­wym orga­nem licen­cy­jnym, a nas­za plat­for­ma zas­po­ka­ja potrze­by międ­zy­n­a­ro­do­wych grac­zy, jeś­li chod­zi o róż­ne języ­ki. Vul­kan Vegas jest zare­jes­tro­wa­ny w Repu­bli­ce Cypru i licen­c­jo­no­wa­ny przez Invic­ta Net­works, który jest jed­nym z międ­zy­n­a­ro­do­wych zauf­anych organów licen­cy­jnych. Możesz wypła­cić pie­niąd­ze na swo­je kon­to za pomocą różnych metod wypła­ty, kie­dy tyl­ko chcesz, po speł­ni­eniu wszyst­kich wyma­gań regu­la­mi­nu. Ist­nie­ją spec­jal­ne wyma­ga­nia doty­c­zące wypła­ty wygranych uzys­kanych dzięki bonu­som i pro­moc­jom.

Vul­kan Vegas — recenz­ja

Płat­ności kar­tą kre­dy­to­wą są zabez­piec­zo­ne przez bramę płat­nic­zą z cer­ty­fi­ka­tem PCI DSS. Nie spamu­je­my nas­zych kli­en­tów e‑mailami, ponie­waż każ­dy z nich jest uza­sad­nio­ny i w więks­zości doty­c­zy ofert pro­mo­cy­jnych. Wszyst­kie Two­je wygra­ne są utrzy­my­wa­ne w tajem­ni­cy — i nikt inny nie zna Two­jego adre­su IP ani kwo­ty, którą wygrałeś za poś­red­nict­wem nas­zej plat­for­my. Bard­zo chcie­li­by­ś­my mieć Cię na nas­zej plat­for­mie, więc odwie­dź nas już dziś, aby cies­zyć się ogrom­ną róż­no­rod­nością slo­tów od międ­zy­n­a­ro­do­wych dostaw­ców slo­tów.

 • Wery­fi­ka­c­ja toż­sa­mości może wyma­gać od Cie­bie przedsta­wi­e­nia ory­gi­nal­n­ego dowo­du oso­bi­ste­go, paszpor­tu, rach­un­ków za media lub para­gonów z kart kre­dy­to­wych.
 • Płat­ności kar­tą kre­dy­to­wą są zabez­piec­zo­ne przez bramę płat­nic­zą z cer­ty­fi­ka­tem PCI DSS.
 • Na każ­de z Twoich pytań odpo­wie­my w odpo­wied­ni sposób, a nas­zym celem jest jak naj­lepsze pokie­ro­wa­nie nas­zych kli­en­tów, ponie­waż to Ty jes­teś nas­zą siłą.
 • Kar­ty Visa i Mas­ter­Card, port­fe­le elek­tro­nicz­ne Skrill, Net­el­ler czy eco­Payz i entro­pay.

Możesz wybrać kąt wid­ze­nia, który jest dla Cie­bie naj­leps­zy i zmi­e­niać go tak częs­to, jak tyl­ko chcesz. Kru­pier­ki uży­wa­ją więks­zych niż zwyk­le kart, aby kame­ry mogły uzys­kać wyraź­ny obraz. Gra w kasyn­ie na żywo jest tak samo łat­wa, jak w innych grach na Vul­kan Vegas. Wyst­ar­c­zy wybrać grę z sek­c­ji Kasy­no na żywo, kli­knąć na nią, a gra zała­du­je się w cią­gu kil­ku sekund. Nie ma potrze­by pobier­ania żad­n­ego opro­gra­mo­wa­nia, a kasy­no na żywo działa na wie­lu plat­for­mach, w tym mobil­nych. Gry na żywo obej­mu­ją Black­ja­cka, Rulet­kę, Pokera, Bak­a­ra­ta, Keno i Lote­rię.

Live Casi­no

Za dru­gi depo­zyt w wyso­kości od 60 do 199 zł możesz otrzy­mać bonus rel­oad 125% + 50 darm­o­wych spinów w auto­macie Doom of Dead. Za dru­gą wpła­tę w wyso­kości 200 zł otrzy­masz bonus w wyso­kości 200% i 100 darm­o­wych spinów w grze Fire Joker. Pro­gram VIP zachę­ca wszyst­kich aktywnych grac­zy w kasyn­ie Vul­can Vegas.

Taka licz­ba jest oczy­wiście bard­zo dobra, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że ist­nie­ją kasyna, któ­re mają tyl­ko 200 lub 400 gier. Kar­ty Visa i Mas­ter­Card, port­fe­le elek­tro­nicz­ne Skrill, Net­el­ler czy eco­Payz i entro­pay. Mini­mal­na kwo­ta wyno­si 35 zł, co https://vulkanvegas15.pl/ utrud­nia wpła­tę i wypła­tę najdrob­nie­js­zych kwot. Rów­nież w tym przy­pad­ku nie sto­suje się opłat transak­cy­jnych ani pro­wiz­ji. Czas rea­li­zac­ji prze­le­wu zależy od ope­ra­tora, jed­nak nie może trwać dłużej niż 24 god­zi­ny, ewen­tu­al­nie 3 dni roboc­ze.

Gra na prawd­zi­we pie­niąd­ze

Vul­kan Vegas stoi na dość wyso­kim pozio­mie, jeś­li chod­zi o tech­ni­ki płat­ności. Bard­zo istot­ne jest to, że wszyst­kie płat­ności może­my doko­n­y­wać w takich walu­tach jak EUR, USD, CAD, RUB, KZT i PLN. Wie­lu pol­skich kon­su­men­tów z pew­nością uci­es­zy fakt, że kasy­no online gwa­ran­tu­je obsłu­gę w PLN. Poz­wa­la to wie­lu ope­ra­to­rom uni­knąć wewnę­trz­nych pro­wiz­ji czy nie­kor­zyst­nych prze­licz­ni­ków walu­to­wych. Vul­kan Vegas Casi­no to cypry­js­kie kasy­no online, któ­re poja­wiło się na ryn­ku w kwiet­niu 2016 roku.

 • Jeś­li lubisz hazard na żywo, to Vul­kan Vegas Cię nie zawi­ed­zie.
 • Czas rea­li­zac­ji prze­le­wu zależy od ope­ra­tora, jed­nak nie może trwać dłużej niż 24 god­zi­ny, ewen­tu­al­nie 3 dni roboc­ze.
 • Wyst­ar­c­zy wybrać grę z sek­c­ji Kasy­no na żywo, kli­knąć na nią, a gra zała­du­je się w cią­gu kil­ku sekund.
 • Nasz prze­gląd gier wideo w Vul­kan Vegas Casi­no wyka­zał, że wszyst­kie gry w stan­dardo­wym kasyn­ie dostęp­ne są do prze­tes­to­wa­nia cał­ko­wi­cie za darmo.

Dostęp­ne gry wideo Vul­kan Vegas kasy­no są rów­nież zde­cy­do­wa­nie inte­re­su­jące dla wie­lu osób. Grac­ze cen­ią sobie prze­de — wszyst­kim duży wybór i róż­no­rod­ność tytułów. Vul­kan Vegas online jest jed­nym z abso­lut­nych liderów na ryn­ku.

Bonus starto­wy — 4 000 PLN + 125 FS

Nie ma żad­nych opłat za wypła­tę jakie­j­kol­wiek kwo­ty, ale dodat­ko­wa wery­fi­ka­c­ja może być wyma­ga­na przy wypła­cie więks­zej kwo­ty. Wery­fi­ka­c­ja toż­sa­mości może wyma­gać od Cie­bie przedsta­wi­e­nia ory­gi­nal­n­ego dowo­du oso­bi­ste­go, paszpor­tu, rach­un­ków za media lub para­gonów z kart kre­dy­to­wych. Bez wąt­pi­e­nia jed­ną z naj­więks­zych zalet tej ins­ty­tuc­ji hazar­do­wej online jest sku­tecz­na obsłu­ga kli­en­ta. Kon­su­men­ci Vul­kan Vegas mogą na co dzień lic­zyć na wspar­cie e‑mailowe, tele­fo­nicz­ne, a także na czat na żywo. To właś­nie ten ost­at­ni jest naj­bard­ziej pole­ca­ny i pre­fe­ro­wa­ny przez grac­zy.

To jed­nak nie wszyst­ko, bo Vul­kan Vegas nie zapo­mi­na rów­nież o miłoś­ni­kach ponad­c­z­a­so­wych gier hazar­do­wych. Nasz prze­gląd gier wideo w Vul­kan Vegas Casi­no wyka­zał, że wszyst­kie gry w stan­dardo­wym kasyn­ie dostęp­ne są do prze­tes­to­wa­nia cał­ko­wi­cie za darmo. W ten sposób każ­dy kli­ent kasyna może za darmo sprawd­zić moż­li­wości lub styl auto­ma­tów do gry, gier kar­cianych.

Vul­kan Vegas — recenz­ja

Obie­cu­je­my zapew­nić nas­zym kli­en­tom naj­wyżs­zej jakości obsłu­gę kli­en­ta i z tego powo­du jes­teś­my dostęp­ni 24/7, aby odpo­wied­zieć na wszel­kie pyta­nia i pro­ble­my. Ist­nie­je wie­le spo­s­o­bów, aby skon­takt­ować się z nas­zymi przedsta­wi­cie­la­mi obsłu­gi kli­en­ta i moż­na się z nami skon­takt­ować 24 god­zi­ny 7 dni w tygod­niu. Stół do gry oto­c­z­o­ny jest kil­ko­ma kame­ra­mi inter­neto­wy­mi, dzięki cze­mu możesz oglą­dać go pod wie­lo­ma kąta­mi.

 • Grac­ze otrzy­mu­ją rów­nież obs­zer­ny dział FAQ w języ­ku angiel­s­kim, gdzie znaj­du­ją się najc­zęściej zada­wa­ne pyta­nia oraz odpo­wied­zi na nie z dość obs­zer­nym roz­wi­nięciem tema­tu.
 • Poz­wa­la to wie­lu ope­ra­to­rom uni­knąć wewnę­trz­nych pro­wiz­ji czy nie­kor­zyst­nych prze­licz­ni­ków walu­to­wych.
 • Stół do gry oto­c­z­o­ny jest kil­ko­ma kame­ra­mi inter­neto­wy­mi, dzięki cze­mu możesz oglą­dać go pod wie­lo­ma kąta­mi.
 • Za pierw­s­zą wpła­tę możesz otrzy­mać rel­oad 100% i 25 darm­o­wych obro­tów w grze Book of Dead.

Wyso­kość pre­mii zależy od sta­tu­su, który jest zwięks­za­ny w zależ­ności od zgro­mad­zonych punk­tów. Za pierw­s­zą wpła­tę możesz otrzy­mać rel­oad 100% i 25 darm­o­wych obro­tów w grze Book of Dead. Aby skor­zystać z ofer­ty, doła­duj swo­je kon­to na kwo­tę 40 zł lub więcej.

Gra na prawd­zi­we pie­niąd­ze

Pomi­mo pol­skiej stro­ny inter­neto­wej, czat jest dostęp­ny tyl­ko w języ­ku angiel­s­kim, nie­mieckim i rosy­js­kim. Grac­ze otrzy­mu­ją rów­nież obs­zer­ny dział FAQ w języ­ku angiel­s­kim, gdzie znaj­du­ją się najc­zęściej zada­wa­ne pyta­nia oraz odpo­wied­zi na nie z dość obs­zer­nym roz­wi­nięciem tema­tu. Bard­zo istot­ną infor­mac­ją jest to, że kasy­no online Vul­kan Vegas nie pobiera od swoich kon­su­men­tów kosz­tów transak­cy­jnych ani pro­wiz­ji. Każ­da transak­c­ja jest przet­warz­a­na natych­mi­as­to­wo, co oznac­za, że pie­niąd­ze powin­ny od razu poja­wić się na nas­zym kon­cie hazar­do­wym. Jeś­li lubisz hazard na żywo, to Vul­kan Vegas Cię nie zawi­ed­zie.

 • Wie­lu pol­skich kon­su­men­tów z pew­nością uci­es­zy fakt, że kasy­no online gwa­ran­tu­je obsłu­gę w PLN.
 • Ist­nie­ją spec­jal­ne wyma­ga­nia doty­c­zące wypła­ty wygranych uzys­kanych dzięki bonu­som i pro­moc­jom.
 • Pomi­mo pol­skiej stro­ny inter­neto­wej, czat jest dostęp­ny tyl­ko w języ­ku angiel­s­kim, nie­mieckim i rosy­js­kim.
 • Kasy­no jest włas­nością Bri­vio Limi­t­ed, a nas­ze pro­duk­ty kasyn­o­we online są dostęp­ne zarów­no w Ros­ji, jak i w Euro­pie.
 • Bard­zo istot­ną infor­mac­ją jest to, że kasy­no online Vul­kan Vegas nie pobiera od swoich kon­su­men­tów kosz­tów transak­cy­jnych ani pro­wiz­ji.

Z mnóst­wem bonusów i pro­moc­ji jes­teś­my pew­ni, że będ­zi­esz czer­pał przy­jem­ność z gry na nas­zej plat­for­mie. Nie­za­leż­nie od tego, w którym mie­js­cu na świe­cie się znaj­du­jesz, możesz łat­wo skon­takt­ować się z nami za pomocą jed­nej z tych metod. Nasz zespół wspar­cia skła­da się z pro­fes­jo­na­lis­tów, któr­zy są w tej dzied­zi­nie od wie­lu lat. Na każ­de z Twoich pytań odpo­wie­my w odpo­wied­ni sposób, a nas­zym celem jest jak naj­lepsze pokie­ro­wa­nie nas­zych kli­en­tów, ponie­waż to Ty jes­teś nas­zą siłą. Najl­epiej będ­zie, jeś­li skor­zyst­asz z cza­tu na żywo lub nas­ze­go nume­ru tele­fonu, aby uzys­kać natych­mi­as­to­wą odpo­wie­dź.

Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert