För dig som äls­kar Leo­Ve­gas Casi­no

-

Det­ta är inte ett dåligt krav efter­som det end­a­st inne­bär att du mås­te spe­la ige­nom belop­pet på 100 kr minst en gång. Svenskaonlinecasinon.se är en casi­no gui­de som ska­pa­des av tre vän­ner med ett stort intres­se för spel. Tan­ken med sidan är att ge våra bes­ö­ka­re så mycket infor­ma­ti­on och hjälp som möj­ligt när det kom­mer till casi­no online. Vi vill också vara trans­pa­ren­ta med att vi får betalt för att mark­n­ads­föra våra part­ners.

 • Öns­kar du att spe­la hos svens­ka dea­lers så finns det också att till­gå i utbu­det av bord.
 • Efter­som att GoGo Casi­no i skri­van­de stund inte har någon bonus, är den biten dock inget att oroa sig för.
 • Du kan sätta in pen­gar genom vald betal­nings­me­tod och däref­ter spe­la casi­nos­pel eller bet­ta.
 • Spe­len kom­mer från bland annat NetEnt, Next­gen, Micro­gam­ing, Via­den Gam­ing och NYX Inter­ac­ti­ve.
 • Vi tycker redan att den­na Leo­Ve­gas bonus är av hög kva­li­tet med tan­ke på att du har möj­li­ghe­ten att väl­ja vart du vill använ­da dina free spins.

Hos Leo­Ve­gas kan du göra en insätt­ning via Swish, Trust­ly, VISA eller Mas­ter­card. Det skil­jer sig i mins­ta insätt­ning ber­o­en­de på metod du använ­der. Oav­sett ham­nar pen­gar­na på spel­kon­tot så fort du god­känt trans­ak­tio­nen. Väl­jer du att ta casi­no­bo­nu­sen ger Leo­Ve­gas dig 100 free­spins att spe­la med. Det är lätt­na­vi­ge­rat mel­lan de oli­ka spel­ka­te­go­rier­na och listan på spel fylls stän­digt upp med nya titlar. Du kan nå popul­ära spel och även nyhe­ter – om du vill snur­ra på det färs­kas­te mark­na­den har att erb­ju­da.

Leo­Ve­gas Casi­no i prak­ti­ken

Leo­Ve­gas har en svensk licens, vil­ket inne­bär att de har all rätt att mark­n­ads­föra sig till spel­a­re bos­at­ta i Sveri­ge. Dock sak­nar vi ett par tre saker som vi spel­a­re upps­kat­tar på ett onli­ne­ca­si­no. Det är bland annat en fil­ter­funk­ti­on för spe­len, där spe­len är upp­de­la­de i mån­ga fler teman och gen­rer efter­som utbu­det är så enormt stort. Det är lite synd att man inte kan spa­ra de spel som man vill spe­la igen i en egen kate­go­ri. Leo­Ve­gas har massor av roli­ga spel, och det var inte en lätt sak att väl­ja en slot att spe­la på. Vi kan rekom­men­de­ra sidan spe­ciellt för dig som helst spelar på mobi­len, men också för dig som spelar via datorn.

 • Här nedan går vi ige­nom deras nuva­ran­de väl­komst­bo­nus för nya casi­nos­pel­a­re i Sveri­ge.
 • Vi skul­le nog själ­va ge Leo­Ve­gas högs­ta betyg och även utan tve­kan fram­föra det­ta online casi­no som Sveri­ges bäs­ta mobil­ca­si­no.
 • Skill­na­den mel­lan webb­ver­sio­nen och Leo­Ve­gas casi­no app är inte mar­kant, men det gör den mobi­la upp­le­vel­sen lite enkla­re, främst för dig som gil­lar att spe­la på odds.
 • Dom säger själ­va att de erb­ju­der under­håll­ning av kungli­ga mått, men bara du kan avgöra om det stäm­mer.

Vi fick hjälp på under en minut av Tin­dra som bes­va­ra­de frå­gor om bonu­sen. Hen var supert­rev­lig och hade — goda kunska­per inom allt vi frå­ga­de. Deras spor­tav­del­ning är enkel att använ­da och förs­tå oddsen.

Vårt Leo­Ve­gas Omdö­me

Man startar sitt spel­ä­ven­tyr hos Leo­Ve­gas genom att try­cka på knap­pen längst upp till höger där det står ”Spe­la Här”. Så fort du ska­pat ditt express­kon­to kom­mer du att få veri­fie­ra kon­tot. Det gör du genom att fyl­la i din e‑post och ett mobil­num­mer och sedan trycker du på OK med BankID igen. De erb­ju­der live­chat eller ett for­mu­lär du fyl­ler i så kon­takt­ar de dig via e‑post. Deras hjälp­cen­ter hade allt infor­ma­ti­on man kan tän­ka sig, bra att använ­da i fall det är lång kö vid livechat­ten.

2019 fick Leo­Ve­gas en sys­ter­si­da i Sveri­ge, GoGo Casi­no. Casi­non under sam­ma licens mås­te anpas­sa sig när det kom­mer till bonu­s­ar och spel­g­rän­ser. Efter­som att GoGo Casi­no i skri­van­de stund inte har någon bonus, är den biten dock inget att oroa sig för. De som vill kom­ma i kon­takt med Leo­Ve­gas kundt­jänst kan göra det genom antin­gen e‑post eller livechatt.

Höjd­punk­ter för svens­ka spel­mark­na­den 2022

Snab­ba casi­non är all­tid att före­dra och vi kan abso­lut se att Leo Vegas kan klas­sa sig som ett sådant. Om du före­drar att log­ga in via e‑post och lösen­ord erb­juds även det­ta på Leo­Ve­gas log­in-sida. Vi rekom­men­derar dock starkt att du använ­der BankID när du log­gar in efter­som det både är snab­ba­re och säkra­re. För att log­ga in mås­te per­so­nen i frå­ga ha till­gång till både din kod samt mobi­la enhet där appen är regis­tre­rad. Här nedan går vi ige­nom deras nuva­ran­de väl­komst­bo­nus för nya casi­nos­pel­a­re i Sveri­ge. Det som skil­jer den svens­ka ver­sio­nen av casi­not gen­t­emot exem­pel­vis den inter­na­tio­nella är först och främst spelut­bu­det.

 • Spel­bo­la­get erb­ju­der casi­no, live casi­no och sports­bet­ting.
 • Appen finns till­gäng­li­ga för både Android och Apple enhe­ter.
 • Leo­Ve­gas stoltserar med en slo­gan som ”Sveri­ges Mobil­ca­si­no – Mäk­ti­gast även på nätet”.
 • Som ny spel­a­re hos Leo­Ve­gas kan du själv­klart hit­ta flera för­mån­li­ga väl­kom­sterb­ju­dan­den.

Grymt snabb, vil­ket också gäl­ler sup­port­en som sva­ra­de på under 5 sekun­der. Med tan­ke på hur sto­ra Leo Vegas casi­no är kan man också räk­na med att säker­he­ten är stor. Under tiden de fun­nits har inga datain­trång eller liknan­de skett. Leo­Ve­gas behand­lar sina spel­a­re med vär­di­ghet — och har byggt ett bra ryk­te online, det syns tyd­ligt. Men bakom kulis­ser­na ver­kar de ha lite att job­ba på då Leo­Ve­gas varit i blås­vä­der de sen­as­te åren. Utan Leo­Ve­gas omsätt­nings­krav och val­fri­he­ten mel­lan slot­sen är Leo­Ve­gas bonus en av de bäs­ta casi­no­bo­nus­ar­na på mark­na­den.

Ska­pa ett Leo­Ve­gas log­in

Kund­sup­port som är öppet dyg­net runt om du skul­le ha några frågor/funderingar eller om det skul­le upps­tå några pro­blem. Vi val­de att sätta in pen­gar med hjälp av Swish, bara för att det är enkelt. Det finns mån­ga bra insätt­nings­me­to­der som kre­dit­kort, direkt­be­tal­ning med Trust­ly och även e‑plånböcker. Den enda metod vi egent­li­gen tycker de kan läg­ga till är Pay­Pal, för den är popu­lär i Sveri­ge och bor­de vara ett natur­ligt val att ha med.

 • Med lång erfa­ren­het av både online- och fysis­ka casi­non har Jim­mie utveck­lat en exper­tis som nu kom­mer till nyt­ta för både nya och erfar­na spel­a­re av online casi­no.
 • Det skil­jer sig i mins­ta insätt­ning ber­o­en­de på metod du använ­der.
 • Då får du upp en lis­ta över alla spor­ter samt ligor som finns hos Leo­Ve­gas.
 • Spel­bo­la­get har ett brett utbud av live casi­no spel och flera dedi­kera­de egna bord.

Med över tio år på nacken har Leo­Ve­gas casi­no byggt upp det ulti­ma­ta spelut­bu­det. Du hit­tar alla avdeln­in­gar lätt genom att navi­ge­ra mel­lan “Casi­no”, “Live Casi­no” och “Sport”. Var­je avdel­ning har flera under­me­ny­er som under­lätt­ar letan­det.

Slots, Rou­lette, Black­jack

Obser­ve­ra att spel om pen­gar kan vara ber­o­en­de­fram­kal­lan­de. Det är även värt att näm­na att du har möj­li­ghe­ten att väl­ja en casi­no bonus för deras live casi­no-sida. Pre­cis som erb­ju­dan­det för Leo­Ve­gas free spins har live casi­no-bonu­sen en charm och ett vär­de för sig själv. I kate­go­rin ”Jack­pots” finns de inter­na­tio­nella jack­potts­pe­len som delar pot­ten med alla casi­non som till­hand­ahål­ler spel­et. När en spel­a­re spelar läggs en liten del av insat­sen i pot­ten från alla casi­non, det är där­för sum­mor­na på de jack­potts­pe­len sprin­ger upp i mil­jon­tals kro­nor. Dag­li­ga jack­pott­ar däremot är loka­la till det casi­not du spelar på men fun­ge­rar unge­fär lika­dant.

 • Det finns mån­ga bra insätt­nings­me­to­der som kre­dit­kort, direkt­be­tal­ning med Trust­ly och även e‑plånböcker.
 • Det är även Simon som skri­ver det mes­ta som du ser på våran sida, det kan vara allt ifrån recen­sio­ner, nyhe­ter eller casi­no­gui­der.
 • Vi val­de att sätta in pen­gar med hjälp av Swish, bara för att det är enkelt.
 • Själv­klart har de även flera oli­ka vari­an­ter av Rou­lette, Black Jack och Video­po­ker samt en hel del ani­me­ra­de spel som t.ex.

Leo Vegas är en mycket väl­bes­ökt casi­no­sajt som är kän­da för sina moder­na mobil­ap­par. De har fått mäng­d­er av exklu­si­va pri­sut­mär­kel­ser för sina appar som ‘Mobi­le Ope­ra­tor of the Year’ och ‘Inno­va­ti­on in Mobi­le and Tablet’. Dom säger själ­va att de erb­ju­der under­håll­ning av http://leovegasse2.com/ kungli­ga mått, men bara du kan avgöra om det stäm­mer. Ja, vi kan nog del­vis hål­la med fak­tiskt, för de har ett gediget spel­sor­ti­ment på alla avdeln­in­gar som de fles­ta bra casi­non. Du kan sätta in pen­gar genom vald betal­nings­me­tod och däref­ter spe­la casi­nos­pel eller bet­ta.

Ingen infor­ma­ti­on till­hand­ahål­len

För det förs­ta har de ett utbud på det mobi­la casi­no och app som inte något annat casi­no än så län­ge kan jäm­föra sig med. För det andra är det en rik­tigt snygg design, både i det mobi­la casi­not och på hem­si­dan via datorn. Inne i Leo­Ve­gas live casi­no hit­tar du en rad oli­ka bord att ta plats vid med rik­ti­ga live dea­lers. Du har över 100 bord att väl­ja mel­lan, så Leo­Ve­gas live casi­no är defi­ni­tivt ett stort sådant. Snab­ba uttag är också något som Leo Vegas job­bat hårt med att kun­na erb­ju­da sina spelar.

 • Där hit­tar du fem oli­ka bin­gos­pel från Leo­Ve­gas att spe­la.
 • Trust­ly uttag kan kom­ma fram inom ett par minu­ter upp till en bank­dag.
 • Det är även värt att näm­na att du har möj­li­ghe­ten att väl­ja en casi­no bonus för deras live casi­no-sida.
 • Att köpa upp
 • För att ha chan­sen att vin­na en av de fyra jack­pott­ar­na är det bara att spe­la på ett av de spel som ingår i jack­pot­ten.

Spel­bo­la­get erb­ju­der casi­no, live casi­no och sports­bet­ting. Du väl­jer själv om du vill spe­la på datorn, mobi­len eller surf­platt­an. Öns­kar du spe­la i lugn och ro på casi­nos­pel har Leo­Ve­gas 26 bords­spel att väl­ja mel­lan under rubri­ken bords­spel. Från flera oli­ka spel­till­ver­k­a­re kan du hit­ta oli­ka typer av black­jack, bac­ca­rat, rou­lette, craps, dra­gon tiger och poker. Mobil­ca­si­not med Leo­Ve­gas app har vun­nit ett fler­tal pri­ser och den finns lad­da ner via App­s­to­re och Goog­le Play.

Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert