Leo­Ve­gas casi­no bonus: 100 cash free spins i välkomstbonus+gratisspel!

-

Väl­jer du att få dina utbe­tal­n­in­gar genom andra meto­der kan det drö­ja flera bank­da­gar. BankID gör det des­su­tom enkla­re att regis­trera sig på saj­ten. Genom snabb­re­gis­tre­ring slip­per du att fyl­la i mäng­d­er av upp­gif­ter. Allt du behö­ver göra är att legi­ti­me­ra dig, ställa in dina insätt­nings­ni­våer, göra din insätt­ning och sedan är du redo att bör­ja spe­la. Tack vare det utomor­dent­li­ga utbu­det har Leo­Ve­gas även ett helt gäng jack­pott­au­to­ma­ter. De är ans­lut­na till sto­ra nät­verk för pro­gres­si­va jack­pott­ar som växer och växer till dess att någon lyck­lig vin­na­re kammar hem hela vins­ten.

 • Det inne­bär att du kan att du kan ta ut even­tu­el­la vins­ter utan att behö­va omsätta des­sa.
 • Anled­nin­gen till att det är ett skat­te­fritt casi­no är att det­ta är ett svenskt casi­no men svensk spel­li­cens från Spelin­spek­tio­nen.
 • När du gör din förs­ta insätt­ning på över 100 kro­nor akti­verar du väl­kom­sterb­ju­dan­det.
 • Vill du inte använ­da Leo­Ve­gas app så kan du också spe­la direkt i din web­blä­sa­re och även den­na ver­si­on är rik­tigt snabb och bra.
 • Så län­ge den är rela­tivt modern fun­ge­rar Leo­Ve­gas utmärkt till alla mobi­la enhe­ter.

Ja, spel­bo­la­get bakom Leo­Ve­gas casi­no är pålit­lig och börs­note­rat. De har även erhål­lit en svensk spel­li­cens vil­ket styr­ker att de är ett säkert val för spel­a­re. Mobil­ca­si­not fun­ge­rar utmärkt oav­sett om du befin­ner dig på en surf­plat­ta eller spelar från en mobil­te­le­fon där både ipho­ne och Android går bra att spe­la på https://www.leovegasse.com/.

Sen­as­te nyhe­ter

Hit­ta ett erb­ju­dan­de som pas­sar dig och njut av det där lil­la extra i spe­lan­det. När du gör din förs­ta insätt­ning på över 100 kro­nor akti­verar du väl­kom­sterb­ju­dan­det. Då blir du belönad med upp till 100 cash free spins istäl­let för en van­lig insätt­nings­bo­nus. Tidi­ga­re så fick man även no depo­sit cash spins utö­ver insätt­nings­bo­nu­sen, men det erb­ju­dan­det gäl­ler inte läng­re.

 • Leo­Ve­gas har även bet på allt från sport till poli­tik och Melo­di­fes­ti­valen.
 • Tack vare Leo­ve­gas log­ga in BankID och Trust­ly så kan du regis­trera dig och göra en smi­dig insätt­ning.
 • Med 100 gra­tis­spins i väl­komst­bo­nus är man en av ledan­de aktö­rer­na.
 • Leo­Ve­gas har ända sen star­ten fokus­e­r­at på mobi­len vil­ket har gjort att de idag har ett av de bäs­ta mobil­ca­si­no­na på mark­na­den.

Erb­ju­dan­det går att använ­da på hela utbu­det av live casi­no-spel. Om du gil­lar auten­tiskt casi­no och action­fylld under­håll­ning är live casi­no bonu­sen opti­mal för dig. Leo­Ve­gas är ett spel­bo­lag som erb­ju­der ett brett urval av spel på casi­no, live casi­no, bet­ting och bin­go. Det­ta skul­le visa sig vara ett rik­tigt geni­d­rag då före­ta­gets mark­n­adsvär­de låg på hela 700 mil­jo­ner kro­nor bara tre år senare.

Vad är den lägs­ta ålders­g­rän­sen för att spe­la på kasi­non?

Omsätt­nings­krav och övri­ga vill­kor

Leo­Ve­gas har svensk spel­li­cens vil­ket inne­bär att alla dina vins­ter är helt skat­te­fria. Des­su­tom har online casi­not en väl­digt smi­dig regis­tre­ringspro­cess. Du veri­fierar dig snabbt och enkelt med ditt BankID och på bara några minu­ter kan du var igång och spe­la. En annan för­del med bankID och Trust­ly är att du har dina vins­ter på kon­tot inom 5–15 minu­ter. Leo­Ve­gas är ett av de störs­ta spel­bo­la­gen på den svens­ka mark­na­den idag.

https://leovegasse.com/blog/vad-ar-3-bet-i-poker/

Mån­ga av des­sa är rela­tivt okän­da och det är gans­ka få som lever­erar rik­tigt sto­ra jack­pott­ar. De rik­tigt sto­ra jack­pott­ar­na kom­mer från Mega Moo­lah, Mega For­tu­ne, Mega For­tu­ne Dreams, Hall of Gods och Ara­bi­an Nights. Ett roligt jack­potts­pel som inte har fått så mycket upp­märk­sam­het är Blue­prints slot­ver­si­on av den gam­la PC-klas­si­kern Worms. Den­na jack­pot­ten går ald­rig upp i de enor­ma nivåer som spe­len vi just nämnde, men att den klättrar över mil­jo­nen är inte alls sär­s­kilt ovan­ligt.

Leo­Ve­gas Casi­no i prak­ti­ken

Hos Leo­Ve­gas har du inte bara möj­li­ghet att väl­ja mel­lan en odds­bo­nus eller klas­sisk casi­no bonus. Du hit­tar des­su­tom en unik live casi­no bonus att använ­da vart du än öns­kar. Mån­ga spel­a­re före­drar idag live dea­ler­spel för en mer auten­tisk käns­la. Du ställs mot en rik­tig crou­pier pre­cis som i Las Vegas eller Macau. All­ting är film­at i full HD eller 4K vil­ket tar din upp­le­vel­se till nya nivåer.

Allt som allt hit­tar vi över 2000 casi­nos­pel på den svens­ka saj­ten. Den störs­ta kate­go­rin är Leo­Ve­gas slots och vi kan hit­ta en och en annan favo­rit inne i den­na spel­ka­te­go­ri som stän­digt växer. Själv­klart har de även flera oli­ka vari­an­ter av Rou­lette, Black Jack och Video­po­ker samt en hel del ani­me­ra­de spel som t.ex. För Leo­Ve­gas live casi­no-bonus gäl­ler sam­ma mins­ta insätt­ning på 100 kr men tills­kill­nad från det andra erb­ju­dan­det ser vi ett omsätt­nings­krav på 1x. Det­ta är inte ett dåligt krav efter­som det end­a­st inne­bär att du mås­te spe­la ige­nom belop­pet på 100 kr minst en gång.

Leo­Ve­gas utmär­kel­ser & pri­ser

För att skyd­da sina spel­a­re använ­der Leo­Ve­gas sam­ma form av kryp­te­ring som de fles­ta ban­ker. De använ­der även BankID vil­ket ökar säker­he­ten för kun­der­na. Leo­Ve­gas är också licen­sera­de av Spelin­spek­tio­nen och blir där­med grans­ka­de av myn­di­ghe­ten. Bry­ter casi­not mot reg­ler­na ris­ke­rar de höga böter och kan des­su­tom för­lo­ra sin licens. Just nu erb­ju­der Leo­Ve­gas 100 cash free spins när spel­a­re gör en förs­ta insätt­ning på minst 100 kr. Som ny spel­a­re hos Leo­Ve­gas kan du själv­klart hit­ta flera för­mån­li­ga väl­kom­sterb­ju­dan­den.

 • Samt­idigt finns det erb­ju­dan­den som inte räk­nas som en bonus och des­sa är online casi­not bra på att ge spe­l­ar­na.
 • De använ­der även BankID vil­ket ökar säker­he­ten för kun­der­na.
 • Glöm inte att du mås­te väl­ja att använ­da ditt gra­tis spel på kupon­gen.
 • Spel­bo­la­get erb­ju­der casi­no, live casi­no och sports­bet­ting.
 • Det­ta kom­bi­ne­rat med en live casi­no väl­komst­bo­nus gör att poker­spela­ren kans­ke ändå trivs hos Leo­ve­gas.
 • Den svens­ka sup­port­en kan nås dyg­net runt året om och är uti­från från erfa­ren­het både kun­ni­ga och trev­li­ga.

Leo­Ve­gas har ända sen star­ten fokus­e­r­at på mobi­len vil­ket har gjort att de idag har ett av de bäs­ta mobil­ca­si­no­na på mark­na­den. Använ­darupp­le­vel­sen i mobi­len är utmärkt och du navi­gerar snabbt och enkelt till dina favo­rit­spel. Online casi­not har förs­tått vik­ten av att ha en bra pro­dukt så det job­bar stän­digt med för­bättring­ar för att göra det enkelt för dig som använ­da­re. En liten bras­klapp är dock att Leo­ve­gas inte erb­ju­der live-poker. Poker­spe­l­ar­na bör där­för se sig om efter ett annat inter­net casi­no.

Leo­Ve­gas äga­re och licens

Det är inte kon­sti­ga­re än att mån­ga före­drar idag live casi­no efter­som det ger en auten­tisk spe­lupp­le­vel­se. Gläd­jan­de är att Leo­ve­gas erb­ju­der en fin live casi­no bonus. Den lig­ger också på 100% upp till 100 kro­nor och fun­ge­rar enbart i live casi­not. Med live dea­ler­spel ställs du mot en rik­tig crou­pier på äkta casi­no­bord.

Du hit­tar de oli­ka appar­na hos App Store, Goog­le Play eller andra stäl­len där appar finns. Det­ta är näm­li­gen något så ovan­ligt som ett casi­no som lyck­as med att göra allt. Och de inte bara gör det, det gör det des­su­tom väl­digt bra . Att de des­su­tom har schyss­ta vill­kor med rim­li­ga omsätt­nings­krav är också ett stort plus.

Leo­ve­gas live casi­no bonus – få 100% bonus upp till 100 kro­nor i väl­komst­bo­nus!

Den enda metod vi egent­li­gen tycker de kan läg­ga till är Pay­Pal, för den är popu­lär i Sveri­ge och bor­de vara ett natur­ligt val att ha med. De erb­ju­der live­chat eller ett for­mu­lär du fyl­ler i så kon­takt­ar de dig via e‑post. Deras hjälp­cen­ter hade allt infor­ma­ti­on man kan tän­ka sig, bra att använ­da i fall det är lång kö vid livechat­ten.

Vi har tes­tat live chat­ten och fick kon­takt med en kundt­jän­star­be­ta­re efter bara någon enst­a­ka minut. Mot­tag­an­det var trev­ligt och vi fick snabb och effek­tiv hjälp. Hos Leo­Ve­gas lig­ger stort fokus på en enkel och säker spe­lupp­le­vel­se för dig, deras vik­ti­gas­te res­urs, spela­ren. Dina pen­gar depo­ne­ras tryggt på ett kli­ent­me­dels­kon­to hos en svensk bank. En stor inter­na­tio­nell revi­si­ons­by­rå och en stor inter­na­tio­nell jurist­fir­ma arbe­tar för att allt ska gå rätt till. Tack vare nära sam­ar­be­ten mel­lan Leo­Ve­gas och de sto­ra spel­le­ver­an­tö­rer­na (NetEnt, Micro­gam­ing, Play ’n GO med flera) finns en stor mängd spel till­gäng­li­ga.

Category:
Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert