Leo­Ve­gas casi­no bonus: 100 gra­tis­spins i free spins Sveri­ge!

-

Men förut­om live-poker är det ingen­ting vi sak­nar hos casi­not på nätet. Efter att Leo­ve­gas lan­se­rat en odds­si­da 2016 har man  gått från klar­het till klar­het. Med 15+ erfa­ren­het inom casi­no och bet­ting bran­schen hop­pas jag kun­na gui­da er läsa­re till hur man spelar och hit­tar bäst online casi­non i Sveri­ge. Leo­Ve­gas eller behö­va ställa frå­gor finns svensk sup­port till­gäng­lig över tele­fon, mail och live chatt. De är väl­digt upp­märk­sam­ma på even­tu­ell feed­back så de kan lära sig och bli bätt­re vil­ket vi vär­desät­ter.

 • Casivo.se är en jäm­för­el­set­jänst för online casi­non i Sveri­ge som ägs av Novi­ta­na Limi­t­ed, base­r­at på Mal­ta.
 • Våra tes­ter av kundt­jäns­tens svars­tid, bemötan­de och effek­ti­vi­tet gav topp resul­tat och vi kan ge en varm rekom­men­da­ti­on av casi­not till våra läsa­re.
 • Om du före­drar att spe­la genom appar är det­ta också ett alter­na­tiv som Leo­Ve­gas spel­a­re.
 • Leo Vegas kund­sup­port är även den något i världsklass.
 • Jo, avs­lut­nings­vis kan vi näm­na att deras huvud­fo­kus lig­ger på spel i mobi­len.
 • Leo­ve­gas har även odds på allt från sport och poli­tik till musik­tä­v­lin­gar som Melo­di­fes­ti­valen.

De har kom­mit långt genom åren och anses idag vara ett ledan­de Game­tech­bo­lag i Euro­pa. Utö­ver Sveri­ge har Leo­Ve­gas licens flera andra län­der. Det läg­ger grund till att det­ta är en pålit­lig ope­ra­tör som anpas­sar sig till oli­ka reg­le­ring­ar run­tom i värl­den https://www.leovegasse.com/.

Leo Vegas Live Casi­no

Du blir där­med defi­ni­tivt belönad på din förs­ta insätt­ning. Ja, nya spel­a­re kan väl­ja mel­lan tre oli­ka bonu­s­ar; free spins, extra pen­gar för live casi­nos­pel eller ett gra­tis­s­pel på deras bet­tings­ida. Allt du behö­ver göra är regis­trera dig på casi­not och göra en förs­ta insätt­ning på minst 100 kro­nor. Des­sa free spins är utan omsätt­nings­krav och gil­ti­ga i 60 dagar. Du behö­ver spe­la en gång för insätt­nin­gen men alla vins­ter från dina free spins är omsätt­nings­fria. Leo Vegas har ett stort utbud av spel och en väl­digt lätt­na­vi­ge­rad sida vare sig du spelar på mobil, läs­plat­ta eller dator.

Hur man tar ut pen­gar från leo­ve­gas app

 • Hel­he­tsup­p­le­vel­sen av att spe­la på Leo­Ve­gas är grym och det känns tryggt att ha en kundt­jänst till­gäng­lig dyg­net runt.
 • Vid insätt­ning till eller uttag från Leo­Ve­gas finns fyra oli­ka alter­na­tiv.
 • Efter­som att GoGo Casi­no i skri­van­de stund inte har någon bonus, är den biten dock inget att oroa sig för.
 • Vi vill reser­ve­ra oss för even­tu­el­la fels­kri­vel­ser då casi­non, bonu­s­ar och dyligt är under stän­dig föränd­ring.
 • Med så mån­ga till­gäng­li­ga casi­non att regis­trera sig på, hur väl­jer man rätt?

Nät­ca­si­not har ett gediget spelut­bud och enorm funk­tio­na­li­tet. Du kan inte bara spe­la i mobi­len utan även upp­date­ra din pro­fil, sätt in och ta ut pen­gar, ställa in spel­g­räns bland annat. Gil­lar du att spe­la när du är på språng, sit­ter på bus­sen, tåget eller i vänt­rum­met till tand­lä­ka­ren? Då är du end­a­st ett knapp­tryck från en magisk värld med under­håll­ning och vins­ter. Du kan själv väl­ja om du vill lad­da ner Leo Vegas app eller om du vill spe­la direkt i web­blä­sa­ren.

Förs­tå vadslag­nings­spread: Hur fun­ge­rar det??

Leo­ve­gas live casi­no bonus – få 100% bonus upp till 100 kro­nor i väl­komst­bo­nus!

18+ – Erb­ju­dan­det gäl­ler nya spel­a­re från 1 sep­tem­ber 2020 och framåt. Spe­la ans­varsfullt, Spelpaus.se, Stödlinjen.se, läs full­stän­di­ga reg­ler och vill­kor här. 18+ år – Spe­la ans­varsfullt– Reg­ler & vill­kor gäl­ler, stodlinjen.se, spelpaus.se, Spe­la Ans­varsfullt. Erb­ju­dan­det gäl­ler nya spel­a­re från 22 decem­ber 2020 och framåt. Gra­tis­s­pel­et är gil­tigt i 60 dagar utan omsätt­nings­krav.

 • Som spel­a­re hos det här svens­ka nät­ca­si­not kan man även sätta sina egna spel­g­rän­ser, något vi upps­kat­tar och upp­mun­trar.
 • Ja, spel­bo­la­get bakom Leo­Ve­gas casi­no är pålit­lig och börs­note­rat.
 • Note­ra att spe­ciel­la bonus­vill­kor all­tid gäl­ler, så kon­trol­lera all­tid vill­ko­ren för casi­not och dess bonu­s­ar i frå­ga innan du bör­jar spe­la.
 • Men frå­gan är om du sett Leo­ve­gas häf­ti­ga reklam på TV i Sveri­ge?
 • Du kan spe­la både Black­jack, rou­lette, poker, bac­ca­rat och craps.
 • Leo Vegas webb­plats är gjord för att du som spel­a­re enkelt skall kun­na hit­ta din favo­rit bland casi­nos­pel.

Trust­ly uttag kan kom­ma fram inom ett par minu­ter upp till en bank­dag. Om du istäl­let använ­der dig av kort­be­tal­ning kan det ta upp till 5 bank­da­gar. Om du tycker det låter enkelt att ska­pa ett kon­to kan vi säga att det är minst lika lätt att log­ga in. Pro­ces­sen är rakt av den­sam­ma; du anger ditt per­son­num­mer och veri­fierar dig sedan genom BankID. Ja, du kan lad­da ner deras app gra­tis via App­S­to­re eller Goog­le Play. Det är lätt­na­vi­ge­rat mel­lan de oli­ka spel­ka­te­go­rier­na och listan på spel fylls stän­digt upp med nya titlar.

Leo­ve­gas app – mobil­ca­si­not är all­tid med dig – lad­da ned Leo­ve­gas appen!

För Leo­Ve­gas live casi­no-bonus gäl­ler sam­ma mins­ta insätt­ning på 100 kr men tills­kill­nad från det andra erb­ju­dan­det ser vi ett omsätt­nings­krav på 1x. Det­ta är inte ett dåligt krav efter­som det end­a­st inne­bär att du mås­te spe­la ige­nom belop­pet på 100 kr minst en gång. Det är även värt att näm­na att du har möj­li­ghe­ten att väl­ja en casi­no bonus för deras live casi­no-sida. Pre­cis som erb­ju­dan­det för Leo­Ve­gas free spins har live casi­no-bonu­sen en charm och ett vär­de för sig själv.

 • Men om du hell­re före­drar att spe­la på Leo­Ve­gas sports­book kan du häm­ta deras sport­bo­nus på 100 kr free bet.
 • Med live dea­ler­spel ställs du mot en rik­tig crou­pier på äkta casi­no­bord.
 • Leo­Ve­gas Mobi­le Gam­ing Group har hål­lit god takt med tren­der och även ska­pat någa själ­va.
 • När det kom­mer till en Leo­Ve­gas casi­no bonus för nya spel­a­re så kan vi direkt bes­kri­va den som stark.
 • För Leo­Ve­gas live casi­no-bonus gäl­ler sam­ma mins­ta insätt­ning på 100 kr men tills­kill­nad från det andra erb­ju­dan­det ser vi ett omsätt­nings­krav på 1x.

I bin­go sek­tio­nen har de bin­g­orum med oli­ka insatser och mängd bol­lar. Leo Vegas bin­go­sek­ti­on innehål­ler des­su­tom snabb bin­go så som 30 bol­lars bin­go. Utö­ver snabb bin­go hit­tar du även flera 90 bol­lars rum och exem­pel­vis ett jack­pot rum.

Leo­ve­gas casi­no äga­re och licens

För det andra är det en rik­tigt snygg design, både i det mobi­la casi­not och på hem­si­dan via datorn. När det kom­mer till att upp­man­na spel­a­re att spe­la ans­varsfullt är Leo­Ve­gas på topp. Här kan du som spel­a­re hit­ta all infor­ma­ti­on du behö­ver när det kom­mer till att kon­trol­lera sitt spe­lan­de.

Efter­som att GoGo Casi­no i skri­van­de stund inte har någon bonus, är den biten dock inget att oroa sig för. De som vill kom­ma i kon­takt med Leo­Ve­gas kundt­jänst kan göra det genom antin­gen e‑post eller livechatt. Den svens­ka sup­port­en kan nås dyg­net runt året om och är uti­från från erfa­ren­het både kun­ni­ga och trev­li­ga.

Vårt Leo­Ve­gas Omdö­me

Vi rekom­men­derar dock starkt att du använ­der BankID när du log­gar in efter­som det både är snab­ba­re och säkra­re. För att log­ga in mås­te per­so­nen i frå­ga ha till­gång till både din kod samt mobi­la enhet där appen är regis­tre­rad. Nack­de­len är dock att saj­ten inte erb­ju­der ett direkt Poker spel. Ett väl­digt spännan­de och unikt spel base­r­at på det klas­sis­ka Texas Hold ’Em Fast. Fast istäl­let för att möta andra spel­a­re ställs du mot huset. De all­ra högs­ta vin­s­ter­na du kan få på leo­ve­gas är från att spe­la pro­gres­si­va jack­potts.

 • Ett häf­tigt reklam­klipp med den världsk­än­da skå­de­s­pela­ren Dolph Lund­gren, til­li­ka ambassa­dör för Leo Vegas.
 • Till­samm­ans med en grupp casi­no­in­tres­ser­ade exper­ter jäm­för han casi­no­bo­nu­s­ar och spel för att hjäl­pa dig hit­ta de bäs­ta alter­na­ti­ven.
 • Poker­spela­ren går dock inte helt tom­hänt hos Leo­ve­gas.
 • Du har över 100 bord att väl­ja mel­lan, så Leo­Ve­gas live casi­no är defi­ni­tivt ett stort sådant.
 • Att Leo­ve­gas prio­ri­terar och domi­nerar det mobi­la spe­lan­det står klart sedan län­ge.

Dina Leo­Ve­gas free spins har ett totalt vär­de på 100 kr och akti­ve­ras efter en förs­ta insätt­ning på minst 100 kr. Att ha en bra sup­port är grund­läg­gan­de för svens­ka spel­a­re. Där­för är det skönt att Leo­ve­gas erb­ju­der kund­sup­port på svens­ka dyg­net runt. Tve­ka ald­rig att ta kon­takt med kund­ser­vice om något hänt eller du har några frå­gor. De välut­bilda­de medar­be­tar­na ser till att ditt ären­de löses på ett smärt­fritt sätt. Vid två till­fäl­len har Leo Vegas också utsetts till Sveri­ges bäs­ta spel­sajt.

Live Casi­no

Det finns även 75 bol­lars bin­go och 80 bol­lars bin­go på leo­ve­gas. För dig som är på jakt efter att spe­la bin­go online kom­mer det alltså inte var svårt att hit­ta ett trev­ligt bin­go rum här hel­ler. Oddsen och den teknis­ka platt­for­men till­hand­ahålls av Kam­bi.

 • De är även tal om andra väl­komst­bo­nu­s­ar samt kam­pan­jer.
 • Men förut­om live-poker är det ingen­ting vi sak­nar hos casi­not på nätet.
 • Inget innehåll på Svenska-Casino.se är menat att rik­ta sig mot någon typ av ille­gal verksam­het.
 • Är du intres­se­r­ad av live bet­ting är Leo­Ve­gas rätt val för dig.
 • Pre­cis som erb­ju­dan­det för Leo­Ve­gas free spins har live casi­no-bonu­sen en charm och ett vär­de för sig själv.

Givet­vis är alla vinst­pen­gar fria från skatt, då Leo­Ve­gas är ett skat­te­fritt casi­no. Det­ta inne­bär att du som spel­a­re ald­rig beta­lar skatt på de vins­ter du tar ut. Anled­nin­gen till att det är ett skat­te­fritt casi­no är att det­ta är ett svenskt casi­no men svensk spel­li­cens från Spelin­spek­tio­nen. Alla vinst­skatt beta­l­as där­med av casi­not, vil­ket vi tackar glatt för som spel­a­re. Här nedan går vi ige­nom deras nuva­ran­de väl­komst­bo­nus för nya casi­nos­pel­a­re i Sveri­ge. Det som skil­jer den svens­ka ver­sio­nen av casi­not gen­t­emot exem­pel­vis den inter­na­tio­nella är först och främst spelut­bu­det.

Category:
Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert