Leo­Ve­gas Casi­no Run­saat 222 ilmais­kier­ros­ta ja 400 bonus

-

Me suo­sit­te­lem­me suo­ma­lai­sia pel­aa­jia käyttämään Trust­ly-pika­pankki­si­ir­to­ja, sil­lä ne ovat ehdot­to­masti nopein tapa nostaa rahaa suo­r­a­an pankki­til­il­leen. Yli 800 kasi­no­pe­lin vali­ko­ima tar­koit­taa sitä, että Leo­Ve­gas on peli­en suh­te­en aivan alan huip­pua. Ja mikä paras­ta, lähes kaik­ki pelit ovat pel­at­ta­vis­sa myös mobii­li­ka­si­non puo­lel­la. Poh­jo­is­mai­den suurin ja paras mobii­li­ka­si­no, Leo­Ve­gas, on vall­an­nut suo­ma­lais­ten­kin kasi­no­pel­aa­ji­en sydä­met. Vah­va­sti nime­no­ma­an loista­vak­si mobii­li­ka­si­nok­si pro­fi­lo­itu­nut Leo­Ve­gas vakuut­taa myös muil­la pel­aa­mi­sen osa-alu­eil­la.

Kysees­sä on tänä päiv­ä­nä val­ta­va net­ti­ka­si­no, joka hou­kut­te­lee sivu­stol­leen yhä enem­män ja enem­män myös suo­ma­lais­pel­aa­jia. Yksi syy suo­ma­lais­ten intoon pela­ta Leo­Ve­gas­il­la on sen bonus­tar­jon­ta, mut­ta myös laa­ja peli­va­li­ko­ima vetää var­masti puo­leen­sa monia. Lisä­ki suo­men­kiel­i­nen asia­kas­pal­velu on aina saa­tavil­la ja osaa asi­an­sa. Leo­Ve­gas Casi­no erot­tuu eduk­seen, kun ver­tail­la­an eri net­ti­ka­si­no­iden koti­utus­ten nopeut­ta kes­ken­ään. Täl­lä kasi­nol­la nos­to­pyyn­nön hyväk­sy­m­i­stä ei tar­vitse odot­taa nel­jää tun­tia kau­em­paa, min­kä jäl­keen rahat läh­te­vät mat­ka­an. Tal­lett­ami­nen on ilmais­ta, ja tar­jol­la on monia eri­lai­sia mak­su­ta­po­ja, kuten Visa ja Mas­ter­card sekä net­ti­lom­pa­kot Skrill ja Net­el­ler arvos­te­lu ver­kos­sa leo­ve­gas vedon­vä­lit­tä­jä bonus.

Leo­Ve­gas

Kuten sanot­tua, nos­tot käsitel­lään Leo­Ve­gas­il­la yleen­sä muut­amas­sa tun­nis­sa, mikä tekee kasi­nos­ta yhden net­in nope­im­mista. Itse raho­jen saa­pu­mi­seen kulu­va aika vaih­te­lee tie­ten­kin sen muka­an, mitä rahan­si­ir­to­ta­paa pel­aa­ja käyt­tää. Leo­Ve­gas mark­ki­noi itse­ään Poh­jo­is­mai­den par­haa­na mobii­li­ka­si­no­na, eikä väi­te toden tot­ta ole kau­ka­na totuudes­ta! Tar­jol­la on kak­si eril­listä sovel­lus­ta – yksi App­len tuot­teil­le, toinen Andro­ideil­le – mut­ta kum­paa­ka­an ei vält­tämät­tä tar­vitse lada­ta, jos ei niin halua.

 • Ran­kan työ­päivän jäl­keen paras­ta huvia on nol­la­ta aivot kasi­no­pe­li­en paris­sa.
 • Leo­Ve­gasin paras puo­li on kui­ten­kin lopul­ta sen mobii­li­ka­si­no, jota kuts­u­ta­an ylei­ses­ti net­in par­ha­ak­si mobii­li­ka­si­nok­si aina­kin Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa.
 • Ja mikä paras­ta, lähes kaik­ki pelit ovat pel­at­ta­vis­sa myös mobii­li­ka­si­non puo­lel­la.

Sen peli­tar­jon­ta on laa­ja, sivu­stol­la on jat­ku­va­sti käyn­nis­sä haus­ko­ja kam­pan­jo­ita, ja uusi Leo­Ve­gas-blo­gi on sekin aktivi­i­nen lähes päi­vittäin. Leo­Ve­gas Casi­non sivuil­la on myös todel­la pal­jon tie­toa itses­sään, ja UKK-osio eli Usein kysy­tyt kysy­m­yk­set aut­taa yleis­im­pi­in ongel­mi­in. Mikä­li ihmi­s­a­pu on kui­ten­kin tar­peen, suo­sit­te­lem­me live-cha­tin käyttämi­stä. Sen kau­tta apua saa reaa­lia­jas­sa, ja ammat­ti­taito­inen hen­kilök­un­ta pitää huo­len sii­tä, että asi­a­si tulee hoide­tuk­si https://leovegasfi.com/blog/vaihtoehtoisen-spread-vedonlyonnin-ymmartaminen/.

Terv­etu­loa Leo­Ve­gasin kasi­no­au­la­an

Leo­Ve­gas toimii nimit­täin mobii­lis­sa mai­ni­os­ti suo­r­a­an selai­men kau­tta. Poke­ri­pe­li­en ja video­po­ke­reiden, kuten Jacks or Bet­te­rin ja Kak­kos­po­ke­rin, lisäk­si myös per­i­nt­ei­set pöyt­ä­pe­lit, kuten rulet­ti ja black­jack ovat edu­stet­tui­na. Niiden pel­aa­mis­ta kann­at­taa kokeil­la myös Leo­Ve­gasin live-kasi­nol­la, jos­sa vas­taa­si aset­tu­vat ammat­ti­ma­is­et ihmis­ja­kajat video­ku­van väli­tyk­sel­lä.

 • Tar­jol­la on kak­si eril­listä sovel­lus­ta – yksi App­len tuot­teil­le, toinen Andro­ideil­le – mut­ta kum­paa­ka­an ei vält­tämät­tä tar­vitse lada­ta, jos ei niin halua.
 • Leo­Ve­gas on tehnyt sekä kasi­no­pe­li­en etsi­mi­se­stä että eri peli­ka­te­go­rio­iden väl­il­lä liik­ku­mi­ses­ta ennen­nä­ke­mät­tö­män help­poa.
 • Lisä­ki suo­men­kiel­i­nen asia­kas­pal­velu on aina saa­tavil­la ja osaa asi­an­sa.
 • Suo­sit­te­lem­me kaik­ki mobii­li­pe­li­en ystäviä avaa­ma­an tilin Leo­Ve­gas­il­le.
 • Terv­etu­li­ais­pa­ket­ti kann­at­taa toki hyö­dyn­tää koko­nai­suudes­sa­an, mut­ta tur­haa stres­siä sii­tä on turha ottaa.

Leo­Ve­gasin paras puo­li on kui­ten­kin lopul­ta sen mobii­li­ka­si­no, jota kuts­u­ta­an ylei­ses­ti net­in par­ha­ak­si mobii­li­ka­si­nok­si aina­kin Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Mobii­li­pel­aa­mi­sen aloit­ta­mi­nen on todel­la help­poa, ja ens­im­mäi­senä huo­maa, kuin­ka pal­jon Leo­Ve­gas on mobii­li­ka­si­noon­sa panosta­nut. Yhte­enso­pi­vu­uson­gel­mia ei ole, oli käy­tös­sä mikä mobii­li­lai­te tahan­sa. Leo­Ve­gas on myös ylei­ses­ti ottaen todel­la ante­li­as bonus­ten ja ilmais­kier­ros­ten suh­te­en. Terv­etu­li­ais­pa­ket­ti kann­at­taa toki hyö­dyn­tää koko­nai­suudes­sa­an, mut­ta tur­haa stres­siä sii­tä on turha ottaa. Kuten ylä­puo­lel­ta voi näh­dä, on Leo­Ve­gasin terv­etu­li­ais­pa­ket­ti todel­la hyvä – ja vie­lä parem­man sii­tä teke­vät rei­lut bonus­sään­nöt https://leovegasfi.com/blog/tutustu-voittavaan-kateen-mika-on-tayskasi/.

Leo­Ve­gas – yhte­en­ve­to ja arvo­sa­na

Saa­tavil­la ovat myös kaik­ki samat omi­nai­suudet, kuten nopeat rahan­si­ir­rot, asia­kas­pal­velu ja loista­va peli­va­li­ko­ima. Tar­jol­la on sato­ja mobii­li­op­ti­mo­itu­ja pele­jä maail­man parhail­ta peli­val­mista­jil­ta. Micro­gam­ing, NetEnt, NYX Gam­ing, Play’n GO, BetSoft ja Ama­tic ovat esi­merk­ke­jä näi­stä. Kam­pan­ja-ban­ne­rien alta löy­tyy itse kasi­no­au­la – ehkä­pä Poh­jo­is­mai­den paras! Leo­Ve­gas on tehnyt sekä kasi­no­pe­li­en etsi­mi­se­stä että eri peli­ka­te­go­rio­iden väl­il­lä liik­ku­mi­ses­ta ennen­nä­ke­mät­tö­män help­poa. Sil­ti lei­jo­na-tee­mainen sivus­to on todel­la onnis­tu­nut myös graa­fi­ses­ti.

 • Sen kau­tta apua saa reaa­lia­jas­sa, ja ammat­ti­taito­inen hen­kilök­un­ta pitää huo­len sii­tä, että asi­a­si tulee hoide­tuk­si.
 • Työn pai­neet unoh­tu­vat haus­ko­jen ja viih­dyt­tävi­en peli­en maail­mas­sa eiv­ät­kä yli­määräi­set tien­es­tit ole kos­ka­an pahit­teek­si.
 • Mikä­li ihmi­s­a­pu on kui­ten­kin tar­peen, suo­sit­te­lem­me live-cha­tin käyttämi­stä.

Mikä­li haluat jute­l­la jon­kun kans­sa puhe­li­mes­sa, voit jät­tää soitt­o­pyyn­nön, niin sinu­un ote­ta­an yhteyt­tä. Mobii­li­ka­si­no on käy­tettävis­sä kai­kil­la nykya­ikai­sil­la puhe­li­mil­la ja table­teil­la, ja var­sin­kin jäl­kim­mäi­nen mais­tui aina­kin testiryhmäl­lem­me eri­no­mais­es­ti. Mobii­li­pal­velu­un ei tar­vitse ava­ta uut­ta tiliä, vaan kaik­ki toimii saman tilin kau­tta, jota olet tot­tu­nut tie­to­ko­neella käyttämään.

Leo­Ve­gas – mobii­li­ka­si­no

Tar­jol­la on sato­ja video­ko­lik­ko­pe­le­jä ja peli­au­to­maat­te­ja, jot­ka vaiht­e­le­vat NetEn­tin uutu­uss­lot­eis­ta kol­men voit­tol­in­jan hedelm­ä­pe­lei­hin. Leo­Ve­gas­il­la on myös hyvä vali­ko­ima pro­gres­sii­vi­sia jack­pot-kolik­ko­pe­le­jä NetEn­til­tä ja Micro­gam­in­gil­ta. Oli makusi kasi­no­pe­li­en suh­te­en mikä tahan­sa, tar­jo­aa kasi­novi­ida­kon kunin­gas sinul­le jota­kin mie­len­ki­in­tois­ta. Leo­Ve­gas tekee yht­eis­työ­tä melk­ein­pä kaik­ki­en alan peli­val­mista­ji­en kans­sa, joten vali­ko­imaa riit­tää. Kasi­nol­ta löy­tyy myös muut­amia NetEn­tin yksinoi­keus­pe­le­jä, jot­ka on val­mi­stet­tu nime­no­ma­an Leo­Ve­ga­sia var­teen.

 • Leo­Ve­gas toimii nimit­täin mobii­lis­sa mai­ni­os­ti suo­r­a­an selai­men kau­tta.
 • Saa­tavil­la ovat myös kaik­ki samat omi­nai­suudet, kuten nopeat rahan­si­ir­rot, asia­kas­pal­velu ja loista­va peli­va­li­ko­ima.
 • Me suo­sit­te­lem­me suo­ma­lai­sia pel­aa­jia käyttämään Trust­ly-pika­pankki­si­ir­to­ja, sil­lä ne ovat ehdot­to­masti nopein tapa nostaa rahaa suo­r­a­an pankki­til­il­leen.
 • Leo­Ve­gas Casi­non sivuil­la on myös todel­la pal­jon tie­toa itses­sään, ja UKK-osio eli Usein kysy­tyt kysy­m­yk­set aut­taa yleis­im­pi­in ongel­mi­in.

Leo­Ve­gas­il­la on nimit­täin käy­tös­sään kier­rä­ty­seh­dot, jol­lai­sia ei monel­ta muul­ta kasi­nol­ta löy­dy.

Leo­Ve­gas – kasi­no­pe­lit ja kolik­ko­pe­lit

Leo­Ve­gas Casi­nol­la pel­aa­mi­nen on meil­le suo­ma­lais­il­le its­e­stään­sel­vä val­in­ta, sil­lä kysees­sä on tur­val­li­nen ja ehdot­to­man luo­tet­ta­va kasi­no­si­vus­to. Mal­tan peli­li­sen­s­si takaa myös sen, että kaik­ki kasi­nol­ta voi­te­tut rahat ovat ver­o­ton­ta tuloa. Ran­kan työ­päivän jäl­keen paras­ta huvia on nol­la­ta aivot kasi­no­pe­li­en paris­sa. Työn pai­neet unoh­tu­vat haus­ko­jen ja viih­dyt­tävi­en peli­en maail­mas­sa eiv­ät­kä yli­määräi­set tien­es­tit ole kos­ka­an pahit­teek­si.

 • Kasi­nol­ta löy­tyy myös muut­amia NetEn­tin yksinoi­keus­pe­le­jä, jot­ka on val­mi­stet­tu nime­no­ma­an Leo­Ve­ga­sia var­teen.
 • Sil­ti lei­jo­na-tee­mainen sivus­to on todel­la onnis­tu­nut myös graa­fi­ses­ti.
 • Oli makusi kasi­no­pe­li­en suh­te­en mikä tahan­sa, tar­jo­aa kasi­novi­ida­kon kunin­gas sinul­le jota­kin mie­len­ki­in­tois­ta.
 • Leo­Ve­gas mark­ki­noi itse­ään Poh­jo­is­mai­den par­haa­na mobii­li­ka­si­no­na, eikä väi­te toden tot­ta ole kau­ka­na totuudes­ta!
 • Vah­va­sti nime­no­ma­an loista­vak­si mobii­li­ka­si­nok­si pro­fi­lo­itu­nut Leo­Ve­gas vakuut­taa myös muil­la pel­aa­mi­sen osa-alu­eil­la.

Tämä on hyvä esi­merk­ki sii­tä, mik­si suuren net­ti­ka­si­non valit­se­mi­nen pie­nen sija­an voi jos­kus olla hyvä idea. Mobii­li­ka­si­no on epäi­lyk­settä yksi Poh­jo­is­mai­den par­hais­ta – se on nopea, tur­val­li­nen ja todel­la help­po käyt­tää. Suo­sit­te­lem­me kaik­ki mobii­li­pe­li­en ystäviä avaa­ma­an tilin Leo­Ve­gas­il­le. 20 ilmais­kier­ros­ta ilman tal­le­tus­ta odot­tavat tie­ten­kin myös mobii­li­pel­aa­jia. Jos avun­t­ar­ve iskee kes­ken pel­aa­mi­sen, on apu­kin aina lähel­lä – tar­kem­min sanot­tu­na Leo­Ve­gasin sivus­ton oike­as­sa ylä­reunas­sa, mistä voi ava­ta live-cha­tin. Asia­kas­pal­velu on avo­in­na vuor­o­kau­den ympä­ri, ja yhtey­de­not­to onnis­tuu cha­tin lisäk­si myös säh­kö­pos­tit­se ().

Category:
Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert