leo­ve­gas fin­land Minis­try of Labour and Emply­ment

-

Kasi­no­voit­to­jen ver­o­tus riip­puu kasi­non lisen­s­si­stä ja saa­du­is­ta voi­tois­ta. Mikä li kä ytö ssä on EU- tai ETA-alueen peli­li­sen­s­si, voi­tois­ta ei tar­vitse mak­saa lain­ka­an ver­oa. Jos tä llais­ta peli­li­sen­s­siä ei kasi­nol­la ole, tulee ver­ot voi­tois­ta mak­saa aina. Toimi­joiden määrä voi koho­ta nopeas­ti usei­si­in kym­me­ni­in, jos Ruot­sin vuon­na 2019 alul­le pan­nus­ta lisen­s­si­jär­jes­tel­m­ä­stä about mitään pää­tel­tävis­sä.

 • Pel­aa­mi­nen onnis­tuu tie­ty­sti myös mobii­li­lait­teil­la, sil­lä Leo Vegas Kasi­no about jo alku­ja­an peru­stet­tu pal­ve­le­ma­an eri­tyises­ti mobii­li­pel­aa­jia.
 • Leo­Ve­gas koke­muk­sia on hyvä läh­teä ker­ää­mään uuden pel­aa­jan eduil­la, joiden avul­la voit mini­mo­ida het­kel­li­ses­ti oman rahan mene­tyk­sen ris­kit koko­n­a­an!
 • Pal­kin­not, kuten “Paras oma sovel­lus” ja “Paras inno­vaa­tio mobii­li­lait­teil­le ja table­teil­le”, “Hyvä ilmais­kier­ros­ta” ovat vain lisät­al­le­tus tästä.
 • Leo­Ve­gas mobii­li­ka­si­noa ei löy­dä viral­li­ses­ta App Stores­ta tai Goog­le Play ‑kau­pas­ta Suo­mes­sa.
 • Mut­ta näi­den vähim­mäis­nosto­sum­ma on siis kak­si ker­taa suurem­pi — 20 euroa.

Oli kyse siis mak­su­ta­vois­ta, verois­ta tai asia­kas­pal­velus­ta, on suo­ma­lai­set pel­aajat otet­tu sivu­stol­la hyvin huo­mio­on. Liv­e­pe­li­en puo­lel­la on myös mah­dol­li­su­us suo­ma­lai­seen selo­st­uk­seen, joten pel­aajat voi­vat huo­let­ta pela­ta esi­mer­kiksi suo­mek­si juon­net­tua rulet­tia sivu­stol­la. Pelit on jaet­tu käte­väs­ti kol­meen pää­ka­te­go­ria­an, jot­ka ovat Casi­no, Live­ka­si­no ja Vedon­lyön­ti. Jos kasi­no toimii Euro­o­pan talou­sa­lueen ulko­puo­lel­la, voi­tois­ta mak­s­e­ta­an ver­o­ja.

Leo­Ve­gasin pelit

Yksi suuren­nuslasin alle jou­tuvis­ta asiois­ta on kasi­non suo­men­kiel­i­syys. Leo­Ve­gas kehitet­ti­in alun perin mobii­li­ka­si­nok­si, joten edessäm­me alkaa esi­mer­kiksi yksi gen­ren par­hais­ta edu­sta­jis­ta suo­r­a­an mobii­lis­sa puo­lella­si. Pal­kin­not, kuten “Paras oma sovel­lus” ja “Paras inno­vaa­tio mobii­li­lait­teil­le https://leovegasfi.com/blog/kuinka-nostaa-rahaa-leovegasista-sberbank-kortille‑2/ ja table­teil­le”, “Hyvä ilmais­kier­ros­ta” ovat vain lisät­al­le­tus tästä. Leo­Ve­gas mobii­li­ka­si­noa ei löy­dä viral­li­ses­ta App Stores­ta tai Goog­le Play ‑kau­pas­ta Suo­mes­sa. Sen voi kui­ten­kin lada­ta ja hoitaa nopeas­ti verkko­si­vu­jen kau­tta, jot­ta pää­set pian peli­en ääreen.

 • Kaik­ki­en kaik­ki­na­an etus­i­vua pidä­te­tään mal­til­li­se­na ja tun­net­tu­na sen myö­tä.
 • Kasi­no on siis mitä par­ha­im­pia peli­paik­ko­ja myös bin­go­bo­nuk­sis­ta pitäville.
 • Flak­si kasi­no tar­jo­aa uus­il­le pel­aa­jil­leen nyt ison 100% bonuk­sen six hundred € asti ja sii­hen pääl­le vie­lä 50 ilmais­kier­ros­ta Huge Bass Splash ‑kolik­ko­pe­li­in.
 • Arvo­stam­me suures­ti sitä, että suo­men­kiel­is­il­lä kasi­noil­la on help­po asio­ida.

Ei var­ma­an yllä­tä ketään, että heti ens­im­mäi­sek­si lista­t­a­an ne per­i­nt­ei­set Star­burst ja Book of Dead. Leo­Ve­gas sopii toteu­tuk­sen ja sisäl­lön puo­les­ta niin uus­il­le pel­aa­jil­le kuin koke­neem­mil­le­kin. Varo­ja käy­te­tään tie­ty­sti myös peli­hait­to­jen tor­jun­ta­an, jota kaik­ki ope­raat­to­rit sitou­tuvat lisäk­si tuke­ma­an lisen­s­sieh­to­jen edel­lyttämiä toimin­ta­ta­po­ja noud­at­ta­mal­la. Veik­kauk­sen arvio­iden muka­an Suo­mi on menettänyt mono­po­li­jär­jes­tel­män takia ver­o­tu­lo­ja vuo­sit­tain jopa sata mil­joo­naa euroa. Kasi­no­bo­nuk­set kiin­nost­avat melk­ein­pä joka­ista pel­aa­jaa, oli lem­pipel­einä sit­ten slo­tit, pöyt­ä­pe­lit, casi­no tai bets­aus.

Leo­Ve­gas verkko­si­vus­to

Mikä­li näin on, voi­tois­ta tulee ilmoit­taa veroil­mo­ituk­sel­la oma-aloitt­ei­ses­ti norm­aa­lin ver­o­tu­s­a­ika­t­au­lun mukai­ses­ti. Muus­sa tapauks­es­sa voi­tot voida­an koti­ut­taa vapaas­ti ilman verois­ta huo­leht­i­mis­ta. Arvo­stam­me suures­ti sitä, että suo­men­kiel­is­il­lä kasi­noil­la on help­po asio­ida. Me tääl­lä Bonus­koodit-tii­mis­sä arvos­te­lem­me kaik­ki kasi­not omi­in autent­ti­si­in koke­muk­si­im­me peru­stu­en.

 • Suo­si­tu­im­mat-osi­os­ta löy­ty­vät kaik­ki ne pelit, joita täl­lä kasi­nol­la pela­t­a­an eni­ten.
 • Siel­lä lisen­s­si myön­net­ti­in jo ens­im­mäi­senä vuon­na per­ä­ti 86 raha­pe­li­yh­ti­öl­le.
 • Se vaa­tii kui­ten­kin sitä, että sekä lin­ses­si että toimi­paik­ka löy­ty­vät ko.
 • Kyl­lä ja tätä suju­vuut­ta paran­ta­ma­an Leo­Ve­gas tar­jo­aa sinul­le myös mobii­lis­o­vel­luk­sen, joka on lad­at­ta­vis­sa suo­r­a­an kasi­non sivuil­ta.
 • Yksi suuren­nuslasin alle jou­tuvis­ta asiois­ta on kasi­non suo­men­kiel­i­syys.
 • Leo­Ve­ga­sil­ta voi saa­da koti­utuk­set paris­sa minuutis­sa, jos käyt­tää tal­le­tuk­si­in pika­vaih­toeh­toa.

Terv­etu­lo­tar­jouk­sen lisäk­si kasi­nol­la on run­saas­ti mui­ta­kin kam­pan­jo­ita, jot­ka voi­vat perol sekä kasi­non sisäi­siä että ver­kot­tunei­ta. Kil­pai­luis­sa ja tar­jouks­is­sa about taval­li­ses­ti jär­ke­vät sään­nöt sekä ehdot, joten sin­un kann­at­taa käyt­tää etu­ja ahker­as­ti. Yli sadan pöy­dän kat­ta­val­la live-kasi­nol­la pel­aa­ja voi pela­ta live-jaka­jan joh­dol­la. Leo­Ve­gas tar­jo­aa siis monia kasi­no­ita enem­män ja moni­puo­li­sem­min bonuk­sia. On myös mel­ko har­vin­ais­ta, että bing­ope­lei­hin jaet­a­an oma terv­etu­lo­bo­nus.

Vastuul­li­nen pel­aa­mi­nen Suo­mes­sa

Leo­Ve­gas koke­muk­sia on hyvä läh­teä ker­ää­mään uuden pel­aa­jan eduil­la, joiden avul­la voit mini­mo­ida het­kel­li­ses­ti oman rahan mene­tyk­sen ris­kit koko­n­a­an! Täs­sä arvos­telum­me osi­os­sa tutus­tum­me tar­kem­min sii­hen, mil­lai­nen Leo­Ve­gas bonus on uus­il­le asiak­ka­il­le, sekä sii­hen, mil­lai­sia mui­ta tar­jouk­sia upon saa­tavil­la. Leo­Ve­gasin sivuil­la on mah­dol­li­su­us chat­a­ta suo­r­a­an asia­kas­pal­velun kans­sa. Pele­jä upon oike­as­ti niin pal­jon, että vois­im­me kir­joit­taa koko­nai­sen kir­jan Leo­Ve­gasin pel­eistä.

Lii­keto­iminnan kulut (muka­an luki­en hen­ki­lö­st­öku­lut) oli­vat yhte­en­sä 94, 20 mil­joo­naa euroa, jol­lo­in liik­evoi­tok­si nel­jänn­ek­sel­tä jää 141, 65 mil­joo­naa euroa. Tästä sum­mas­ta vähen­net­ty­nä raho­itus­ku­lut, ver­ot ja muut pois­tot upon Evo­lu­tio­nin ens­im­mäi­sen kvar­taa­lin tulos 132 mil­joo­naa euroa. Tämä on hui­mat 143, six­ty pro­sent­tia leo­ve­gas koke­muk­sia enem­män, kuin vuo­den 2020 vas­taa­val­la ajan­koh­dal­la. Tal­le­ta käte­väl­lä Zimp­ler-mak­su­ta­val­la väh­in­tään some­thing like 20 euroa peli­til­il­le­si, niin 300 ilmais­kier­ros­ta ilman kier­rä­tysvaa­ti­mus­ta ovat sin­un. Pää­set osin­go­il­le kät­eis­kier­rok­sis­ta vaik­ka saman tien siir­ty­mäl­lä Highrol­ler Casi­nol­le yllä näky­vä­stä lin­ki­stä.

Pel­in­ke­hit­tä­ji­en toimi­va kasi­no Leo­Ve­gas

Tämä tapah­tuu nimit­täin kir­ja­i­mel­li­ses­ti kah­del­la napau­tuk­sel­la eikä aihe­u­ta hait­taa käyt­tä­jil­le. Veik­kauk­sen raha­pe­li­mo­no­po­li Suo­mes­sa tulee murene­ma­an toden­nä­köi­ses­ti jo vuo­si­na 2025–2026. Pel­aa­mi­nen onnis­tuu tie­ty­sti myös mobii­li­lait­teil­la, sil­lä Leo Vegas Kasi­no about jo alku­ja­an peru­stet­tu pal­ve­le­ma­an eri­tyises­ti mobii­li­pel­aa­jia. Sivus­to on aina ollut edel­lä­kävi­jä mobii­li­pe­li­en sar­al­la ja Leo Vegas onkin pal­kit­tu use­a­an ottee­seen jopa maail­man par­haa­na net­ti­ka­si­no­na. Kai­kis­ta hulp­pe­im­pia pää­pot­te­ja tavoitel­la­an ehdot­to­masti jack­po­tien osa­stol­la. Joka­i­sen pelin sään­nöt ovat hie­man eri­lai­set, mut­ta käsi­en arvot ovat samat.

Paras­ta about, että klik­kaat Leo­Ve­gasin sivuil­le tur­vat­un link­kim­me kau­tta ja kurk­kaat itse. Leo­Ve­gas online leo­ve­gas dk casi­no on täy­sin suo­men­kiel­i­nen peli­paik­ka, joten sony erics­son on loista­va suo­ma­lais­ten pel­aa­ji­en kan­nal­ta. Sivus­to Kuin­ka pal­jon code­re mak­saa Insta­gram-mai­nok­sis­ta­si? on täy­sin suo­men­kiel­i­nen ja se tar­jo­aa päi­vittäin myös suo­men­kiel­istä asia­kas­pal­velua. Kasi­non ilme on myös tai­dok­kaas­ti toteu­tet­tu ja se yhdis­te­lee eri­koi­sel­la taval­la kasi­no­tee­maa, mais­e­mia, pir­tei­tä väre­jä ja sel­keyt­tä.

Mihin käyt­tää leo­ve­gas-bonus­ti­li­ä­si?

Koti­utuk­set suju­vat Leo­Ve­gas­il­la nopeal­la aika­t­au­lul­la, sil­lä kasi­no lupaa käsitel­lä koti­utus­pyyn­nöt mah­dol­lis­im­man nopeas­ti. Mut­ta näi­den vähim­mäis­nosto­sum­ma on siis kak­si ker­taa suurem­pi — 20 euroa. Lue, että saat nostaa tal­le­tet­tu­ja euro­ja myös vain samal­la taval­la kuin olet tal­let­ta­nut ne. Leo­Ve­ga­sil­ta voi saa­da koti­utuk­set paris­sa minuutis­sa, jos käyt­tää tal­le­tuk­si­in pika­vaih­toeh­toa. Kasi­non pelei­hin kuulu­vat myös klas­sis­et pöyt­ä­pe­lit ja niiden eri­lai­set ver­si­ot.

 • Pelit on jaet­tu käte­väs­ti kol­meen pää­ka­te­go­ria­an, jot­ka ovat Casi­no, Live­ka­si­no ja Vedon­lyön­ti.
 • Sivus­to on täy­sin suo­men­kiel­i­nen ja se tar­jo­aa päi­vittäin myös suo­men­kiel­istä asia­kas­pal­velua.
 • Kil­pai­luis­sa ja tar­jouks­is­sa about taval­li­ses­ti jär­ke­vät sään­nöt sekä ehdot, joten sin­un kann­at­taa käyt­tää etu­ja ahker­as­ti.
 • Leo­Ve­gasin sivuil­la on mah­dol­li­su­us chat­a­ta suo­r­a­an asia­kas­pal­velun kans­sa.

Täl­le kann­al­le ovat siir­ty­neet niin lukui­sat raha­pe­li­al­an asi­antun­ti­jat kuin poliit­ti­set puo­lueet lai­das­ta lai­ta­an.

Cate­go­ry: leo­ve­gas fin­land

Monella pel­aa­jal­la upon kuva sii­tä, että kaik­ki suo­men­kiel­i­set kasi­not tar­jo­avat ver­o­va­paat voi­tot. Täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä kaik­ki euro­op­pa­lais­il­le suun­na­tut ver­o­va­paat kasi­not toimi­vat joko Mal­tan tai Viron peli­li­sen­s­s­il­lä. Ulko­mais­ten peli­voit­to­jen ver­o­tus toimii pit­käl­ti sen muka­an, kuulu­uko kasi­non toim­i­maa Euro­o­pan talou­sa­luee­seen aja­jai ei. Se vaa­tii kui­ten­kin sitä, että sekä lin­ses­si että toimi­paik­ka löy­ty­vät ko. Suo­si­tu­im­mat-osi­os­ta löy­ty­vät kaik­ki ne pelit, joita täl­lä kasi­nol­la pela­t­a­an eni­ten.

Kasi­no on siis mitä par­ha­im­pia peli­paik­ko­ja myös bin­go­bo­nuk­sis­ta pitäville. Kasi­nol­ta löy­tyy myös noin 70 kap­pa­leen vali­ko­ima auto­maat­ti­sia video­pöyt­ä­pe­le­jä. Kasi­nol­ta löy­tyy myös muut­ama vir­tuaa­li­sen urhei­lun peli sekä yli 70 pika­voitt­o­pe­liä.

Comments (0)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert