Lijst Va Archi­tec­to­ni­sche Monu­men­ten Om Cott­bus

-

Die­ge­ne objec­ten worde inge­richt geli­jk stu­den­ten­ap­par­te­men­ten voor­dat gij Olym­pi­sche fun­da­ment Cott­bus. Afwis­sel­end 1897 was­goed hen loge­huis bij kort werd en moest daar eent­je nieuw huis­ves­t­ing worde gebouwd. Afwis­sel­end 1908 werd wegens het toen­ma­li­ge Lau­sit­zer Stras­se gij late Jugend­stil-lodge­huis in neo­ba­rok­ke ele­men­ten bedacht. Het gevel wor­den geken­merkt door­heen eent­je car­tou­che-toe­rus­ting onder het voo­ro­ver­ge­bo­gen kap. Die­ge­ne koe­pels gin­gen foet­sie gedu­ren­de dak­re­no­va­ties afwis­sel­end 1950. Gij hoof­dingang in car­tou­che-beno­dig­de worde geflan­ke­erd door­heen zuilen.

slots o fun

  • Boven­in de raam inschat­ten het rang­num­mer inten­si­ve­ring, recht­s­treeks boven­in het entree, bevindt zich­zelf geli­jk drie­hoe­kig koe­pel ver­sierd met zeker lee­u­wen­ko­por­na­ment betref­fen­de zeker kroon.
  • Net geli­jk gedu­ren­de u bede­huis word het bouw inge­voer onder lei­ding vanuit mees­ter-met­s­el­a­ar Kah­le.
  • De mogen tij­dens meer het bur­ger­li­jke stand, u bure­aus va het geme­en­ter­aads­le­den plus­te­ken u sta­dspar­le­ment her­ber­gen.

Betref­fen­de gij link­erzijd van u woning bevindt zich­zel gij bre­de entree waar­de­ren u bin­nen­pla­ats, https://free-daily-spins.com/nl/gokkautomaten?paylines=88 waar gij over­ma­tig u lin­ke entree­deur inla­at heef zelfs gij woon­ge­deel­te. Het uiter­li­jke vorm doe den­ken met u vroe­ge­re lokaal behal­ve 1752. Gij kruis­vor­mi­ge gepleist­er­de lokaal, ont­leend in u barok, wordt geco­ver­ed tij­dens schild­da­ken betref­fen­de vleer­muis­dak­ka­pel­len. Bij­zon­de­re ken­sche­tsen vanuit gij kerk zijn te toon gemar­ke­er­de hoek­pi­las­ters plus rond­boog­vens­ters oml­ijst tij­dens over­vloe­dig ver­sier­de boe­i­bo­or­den, die­ge­ne paars­ge­w­ijs beheer­sen betref­fen­de ova­le ocu­li.

Dit Bed­ra­gen Hoe Gij Laats­te Keer Deze Hij Door Pasen Chris­tus Speelt

Gij ver­ti­cale opbouw vanuit de gevel wor­den gecreëerd door vier­tal belan­gri­jk opge­stel­de loggia’s, dit wordt oml­ijst gedu­ren­de erkers van twee ver­die­pin­gen. App­re­ci­ren de bega­ne bouw­land bevindt zich­zel gij terecht om waran­da zijn­de entree­ge­bied in fijn­ge­groef­de gips­ban­den. Eent­je opval­len­de por­taal­l­ijst omringt het voor­deur, die voor­dien was ver­sperd. U dakop­per­v­lak wor­den visueel geac­cen­tue­erd gedu­ren­de paar gebo­gen, rijke­li­jk vorm­ge­ge­ven gevels .

Archi­tec­to­ni­sche Gedenk­te­kens Afwis­sel­end Cott­bus

Heel opnieuw met gij oost­zij­de, omdat bezit­ten de reke­nen deels een rond­boo­gom­l­ijs­ting plus sier­vel­den. Toen­ter­tijd gij nazi’s in u macht kwa­men, werd de vrij­met­s­el­a­ars­or­de zwart en wor­den u loge over­ge­no­men door­heen gij Sai en de recher­che. Con­tra gij ein­de va de kri­jg deed gij afde­ling indi­en zie­ken­huis. Om 1950 kwam de ende­misch afwis­sel­end staats­ei­gen­dom plu wor­den u tweed­e­hand tij­dens de Duits-Sov­jet-vri­endschap.

Gij zijas­sen va gij gevel bes­ta­an gemar­ke­erd als risa­lits plus­te­ken pilas­ters deze elke ver­die­ping bepa­lend. Waar­de­ren u rang­num­mer inten­si­ve­ring wer­den boo­gra­men ged­ra­gen wegens u risa­lits. Gij oor­spr­on­ke­li­jke recht­hoe­ki­ge vens­ters vanuit gij vier­as­si­ge mid­den­de­el wordt wegens ver­schil­len­de kwan­ti­teit bekroond gedu­ren­de deco­ra­tie­ve guir­lan­des of drie­hoe­ki­ge daken.

Afwi­jkend Gag­low

De gevel zijn sym­me­trisc, zeven-assig in gips­gro­e­ven plu kroon­lijst boven­in de bega­ne akker. Afwis­sel­end gij hoofdbu­reau as bevindt zich­zelf u dub­be­le voor­deur afwis­sel­end eent­je oml­ijs­te man­dboog­nis plus­te­ken met zeker stra­lend dakraam. App­re­ci­ren gij belan­gri­jks­te woon­laag wer­den afwi­jkend recht­hoe­ki­ge reken gepla­atst. Klei­ne­re boo­gra­men, oml­ijst door­heen gebo­or­de kozi­j­nen betref­fen­de sluit­s­te­nen plu geli­jk­vor­mig in dor­pel­l­ijs­ten app­re­ci­ren con­so­les, groot­bren­gen u fina­le vanuit het tweede inten­si­ve­ring. Van 1985 zelfs 1987 wor­den de stulp grondig cure­ren plu word daar zeker eta­la­ge toe­ge­voegd. Voorts bed­ra­gen gin­der inte­gr­aal nieu­we plat­te­gronden vanuit gij appar­te­men­ten ver­vaar­digd; als­me­de gij gewel­ven en pla­fonds inschat­ten de bega­ne akker mits u stuc­pla­fonds wer­den ver.

De hori­zon­ta­le ver­de­ling vindt alter­na­tief over­ma­tig door­lo­pen­de dor­pel­l­ijs­ten plus zeker kroon­lijst mid­den u bega­ne akker plus­te­ken u boven­ver­die­ping. Gij hek­ken in het klin­kerp­lint, het met stuc­wer ver­sier­de pila­ren en de ijze­re hek­werk bes­ta­an noga te hen oor­spr­on­ke­li­jke giet­mal. Gij bes­ta­an eent­je oud­je han­dels­rei­zi­ger van het socia­lis­ti­sche archi­tec­tuur va de jaren der­ti, bij wel­ke arbei­dsuur de wor­den gebouwd. Veel lee­fru­im­te maken afwis­sel­end eent­je nie­tig lokaal was toen­ter­tijd de devies. Gij hoog­bouw zijn zeker monu­men­taal garan­tie plus beho­ort tot­dat gij les­lo­kaal entree gezelschap Sach­sen­dorf / Mad­low.

Category: